• Velkommen til Felandstoppen
  • Fine hyttetomter med en god beliggenhet
  • Det er et rolig og veletablert hyttefelt.
  • Felandsveien
  • Overiktskart over tomtene
  • Tomtene ligger bort her. Med opparbeiding kan dette bli et flott sted
  • Feland_1868
  • Velkommen til visning!
Selg med Exbo

Hjem / Felandsveien hyttetomter / Lindesnes

Felandsveien hyttetomter / Lindesnes

Felandstoppen/Lindesnes - Tre flotte hyttetomter med sjøutsikt. Usjenert beliggenhet

Prisantydning 290 000,-
Omkostninger 31 692,-
Totalpris 321 692,-
Tomteareal 910 kvm
Boligtype Hyttetomt

Se flere detaljer

Parkering

Det må opparbeides parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Tomten ligger i kommuneplanen i et område som er regulert til LNF. (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Det er ved utskillelse av hyttetomtene gitt dispensasjon for disse tre tomtene. Se vedlagt dispensasjon i salgsoppgaven.
Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og reguleringsplanens bestemmelser. Se vedlagt reguleringsplankart med bestemmelser i salgsoppgaven.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 476 54 387

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Gyro Eftestøl

Gyro Eftestøl

Eiendomsmegler

476 54 387
ge@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 290 000,-
Omkostninger 31 692,-
Totalpris 321 692,-
Tomteareal 910 kvm
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 430
Bruksnr 12
Meglers referanse 3032351
Finnkode 821002901
Annonseendring 07.02.2024 10:07

Prisinformasjon

Prisantydning 290 000,-
Omkostninger 31 692,-
Totalpris 321 692,-
290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
31 692,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
321 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Det må opparbeides parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Tomten ligger i kommuneplanen i et område som er regulert til LNF. (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Det er ved utskillelse av hyttetomtene gitt dispensasjon for disse tre tomtene. Se vedlagt dispensasjon i salgsoppgaven.
Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og reguleringsplanens bestemmelser. Se vedlagt reguleringsplankart med bestemmelser i salgsoppgaven.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Ligningsverdi

Det kunne ikke innhentes lignignsverdi fra skatteetatens hjemmesider. Tomten vil få tilegnet lignignsverdi ved salg. Når eiendommen blir bebygd må kjøper regne med at det vil bli satt ny ligningsverdi.

Andre opplysninger

Vel avgift:

Hytteforeningen, FHF, har pliktig medlemskap for alle hytter i området.
Pr dags dato er kontingent pr år:
Hytte: kr 2500,-
Tomt: kr 625,- (25% av kontingent for hytter, vedtatt på årsmøtet i 2016)

Vedlikehold:
Hytteforeningen har på vegne av alle hytteeiere et felles vedlikeholdsansvar for veien. Det betyr at etter bygging av nye hytter så er utbygger ansvarlig for å utbedre veien dersom den er påført skade eller urimelig bruk. (tunge lastebiler/gravemaskiner etc)

FHF har to dugnader i året der en er oppmøtepliktig. En kan også kjøpe seg ut av dugnad for kr 1000/år men dette er kun dersom en ikke kan stille. Hvordan dette blir fremover er avhengig av oppmøte og innsats til alle medlemmer. Veien skrapes også en gang i året for å holde den i orden.

Når det er behov for mer vedlikehold så blir dette ivaretatt gjennom forening og satt ut til en kontraktør.
Veien brøytes om vinteren ved behov og etter vurdering av vår kontraktør på det.
FHF disponerer nøkler til bommen på veien. Disse nøklene er systemnøkler og som administreres av kommunen. De fleste hyttene har to nøkler hver, men det kan kjøpes flere. Kostnad pr nøkkel er kr 500,- i dag.

Tilkobling av elektrisitet må avklares med AE, men det må forventes tilkobling skjer ved nærmeste transformator ettersom kapasitet på linjene er begrenset.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av   , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Felandsveien hyttetomter / Lindesnes

Felandsveien hyttetomter 4521 Lindesnes

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Hyttetomt

Gnr. 430 bnr. 12 i Lindesnes kommune

8-21-0029

Kjør av fra E39 ved Vigeland i Lindesnes kommune. Ta fylkesvei 460 mot Lindesnes og Spangereid. Når du kommer til Svennevik tar du første vei til høyre mot Gåsestein. Fortsett 3 km til innkjørselen til Feland hyttefelt. Etter bommen tar du første vei til høyre og følger den fram til hyttefeltet og tomtene. Følg veien til endes.
Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Tomtene ligger lengst syd på Felandstoppen. Her er det gode solforhold fra morgen til kveld. Det er en flott utsikt ut over Svennevik og sjøen. Tomtene ligger i et etablert og rolig hyttefelt. Kjørevei helt til tomtene. Det er ikke mer en ca 10-15 minutter i bil til Vigeland og en halv time til Mandal med alt av fasiliteter. Det er kort vei ut til det nye verdenskjente resturanten Under og ut til Lindesnes Fyr.
Det er ca 2,5 timer til Stavanger.

Tomtene varierer i størrelse og er råtomter og må opparbeides.

Tomt Nr 1, gnr 430, bnr 12 - 910 Kvm, - Pris kr 290 000.
Tomt Nr 2, gnr 430, bnr 13 - 919 Kvm, - Pris kr 290 000.
Tomt Nr 3, gnr 430, bnr 14 -1283 Kvm, - Pris 340 000.

Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse av tomten. Kjøper bærer selv ansvaret for kostnader og godkjennelse vedrørende søknadsprosessen med kommunen
Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og bestemmelser for å se hva som er lov og hvilke begrensninger som hviler på eiendommen og området rundt.

Vedlagt i salgsoppgaven ligger reguleringsplan, matrikkelkart, situasjonskart og kart over tomten.