Solgt
  • Velkommen til Hårsøy!
  • Reguleringskart
Selg med Exbo

Hjem / Hårsøy / Mandal

(SOLGT) Hårsøy / Mandal

3 hyttetomter i Skjærgårdsidyll på Hårsøy - Båtplass - Godt skjermet beliggenhet med fantastisk utsikt! - 1 er SOLGT!

Prisantydning 590 000,-
Omkostninger 76 790,-
Totalpris 666 790,-
Tomteareal 720 kvm
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Parkering

Ihht reguleringsplan stilles det krav til båtplass på øya samt båtplass og parkeringsplass på land før den enkelte tomt kan bebygges.

Fra grunneier vil det med fradeling tinglyses rettighet til båtplass i bukta til alle de respektive tomtene. Rettigheten vil gjelde båtplass med 2,5 m bredde.

Tomtene BFR2/3/4 vil få rettighet til båtplass på brygge merket som D i reguleringskart. Tomt BFR1 vil få rettighet til båtplass på brygge merket som BSB/BBS i reguleringskart.
Vedlikeholdet av bryggeplassene må ny kjøpere av tomtene selv stå ansvarlig for. Tomt BFR1 må selv måtte opparbeide brygge i det merkede området BSB/BBS. 

Kjøper står selv ansvarlig for anskaffelse av båtplass og parkering på fastlandet.

Reguleringsforhold

Tomtene ligger under reguleringsbestemmelser for detaljregulering for Hårsøybukta, datert 24.05.2018.
Regulert for frittliggende fritidsbebyggelse.

For byggesbestemmelser m.m. se vedlagt reguleringsplan for detaljer. Det vil her stå spesifisert grunnmurshøyde m.m. for de enkelte tomter.

Reguleringsplanen ligger vedlagt i prospekt. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgiving.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 458 38 665

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Alexander Skarpeid Lindland

Alexander Skarpeid Lindland

Eiendomsmegler

458 38 665
asl@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 590 000,-
Omkostninger 76 790,-
Totalpris 666 790,-
Tomteareal 720 kvm
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 21
Bruksnr 7
Meglers referanse 3033021
Finnkode 321005601
Annonseendring 22.06.2024 11:10

Prisinformasjon

Prisantydning 590 000,-
Omkostninger 76 790,-
Totalpris 666 790,-
590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
51 750,- (Dokumentavgift)
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
76 790,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
666 790,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Ihht reguleringsplan stilles det krav til båtplass på øya samt båtplass og parkeringsplass på land før den enkelte tomt kan bebygges.

Fra grunneier vil det med fradeling tinglyses rettighet til båtplass i bukta til alle de respektive tomtene. Rettigheten vil gjelde båtplass med 2,5 m bredde.

Tomtene BFR2/3/4 vil få rettighet til båtplass på brygge merket som D i reguleringskart. Tomt BFR1 vil få rettighet til båtplass på brygge merket som BSB/BBS i reguleringskart.
Vedlikeholdet av bryggeplassene må ny kjøpere av tomtene selv stå ansvarlig for. Tomt BFR1 må selv måtte opparbeide brygge i det merkede området BSB/BBS. 

Kjøper står selv ansvarlig for anskaffelse av båtplass og parkering på fastlandet.

Reguleringsforhold

Tomtene ligger under reguleringsbestemmelser for detaljregulering for Hårsøybukta, datert 24.05.2018.
Regulert for frittliggende fritidsbebyggelse.

For byggesbestemmelser m.m. se vedlagt reguleringsplan for detaljer. Det vil her stå spesifisert grunnmurshøyde m.m. for de enkelte tomter.

Reguleringsplanen ligger vedlagt i prospekt. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgiving.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Ligningsverdi

Ligningsverdi blir beregnet når tomtene er fradelt.

Andre opplysninger

Vel avgift: Drift og vedlikehold av renseanlegg er tenkt driftet av en velforening. Det er tenkt fordelt etter en fordelingsnøkkel på de eierne som kobler seg på.

Omkostninger tomteeier selv må påregne:
-2,5% dokumentavgift av tomtepris.
-Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 525,-.
-Tinglysningsgebyr obligasjon: kr. 525,-.
-Panteattest kjøper kr. 172,-.
-Påkoblingsavgift privat renseanlegg.
-Kjøper er selv ansvarlig for å bore etter vann.

-Kommunale avgifter etter Lindesnes kommune regulativ for fritidseiendommer.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kjøper forplikter seg til å sette seg inn i gjeldende arealplan og reguleringsbestemmelser. Reguleringsplan og reguleringskart ligger vedlagt i prospekt.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Hårsøy / Mandal

Hårsøy 4516 Mandal

Pål Ødegård, Eiendomsmegler/Partner
Mob: 95 13 85 28

Fritidseiendom

Gnr. 21 bnr. 7 i Lindesnes kommune

3-21-0056

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse.

Tomtene ligger lunt og solrikt til i Hårsøybukta på meget populære Hårsøy utenfor Tregde. Det er kun en kort båttur fra fastlandet og kort kjøretur derfra til Mandal sentrum. Tomtene ligger flott til og Hårsøy kan tilby flere store friområder med gode bade og fiskemuligheter i naturskjønne omgivelser i bukta like nedenfor eiendommen.

Tomtene variere i størrelse og leveres som råtomter.

Tomt 1(BFR1): ca. 550 kvm - PRIS: 950 000,- SOLGT!
Tomt 2(BFR2): ca. 630 kvm - PRIS: 690 000,-
Tomt 3(BFR3): ca. 630 kvm - PRIS: 590 000,-
Tomt 4(BFR4): ca. 720 kvm - PRIS: 790 000,-

Tomtene er foreløpig ikke fradelt. Opplysninger om tomtas areal er en cirka beregning ut ifra reguleringskartet. Kjøper er kjent med at ved oppmåling kan det forekomme avvik.

Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse av tomten. Kjøper bærer selv ansvaret for kostnader og godkjennelse vedrørende søknadsprosessen med kommunen.

Omkostninger og avgifter som er inkludert i tomtepris:

-Fradeling (kommunalt gebyr.)
-Tinglysning fradeling.
-Opprette ny eiendom (kommunalt gebyr karttjeneste)
-Bolting av tomt (kommunalt gebyr etter innflytting.)

Fradeling gjennomføres av selger fortløpende etter hvert tomtesalg.