• Fin tomt med god utsikt ut over havet
  • Fin tomt med god utsikt ut over havet
  • Det er god utsikt og her kan man nyte solen fra tidlig morgen til kveld
  • Båtplass
  • Tomten er på ca 1 mål
  • Tomten er flat og det gjør det lett å opparbeide den
  • Dronefoto
  • Dronefoto
  • Dronofoto
  • Dronefoto
  • Velkommen til visning
Selg med Exbo

Hjem / Felandsveien Hyttetomt / Lindesnes

Felandsveien Hyttetomt / Lindesnes

Felandstoppen/Lindesnes - Stor hyttetomt med god utsikt. Båtplass i Svenneviksbukta

Prisantydning 650 000,-
Omkostninger 40 692,-
Totalpris 690 692,-
Tomteareal 1 065 kvm
Boligtype Hyttetomt

Se flere detaljer

Parkering

Det må opparbeides parkering på tomten

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Feland, gnr 142, bnr 1, datert 12.02.1985 og vedtatt 14.07.1989.
Det gjøres oppmerksom på at ca 1/3 av eindommen er regulert inn til hytteformål og ca 2/3 er regulert inn som LNF-område. (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og reguleringsplanens bestemmelser. Se vedlagt reguleringsplankart med bestemmelser i salgsoppgaven.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 476 54 387

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Gyro Eftestøl

Gyro Eftestøl

Eiendomsmegler

476 54 387
ge@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 650 000,-
Omkostninger 40 692,-
Totalpris 690 692,-
Tomteareal 1 065 kvm
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 442
Bruksnr 14
Meglers referanse 3032190
Finnkode 821002002
Annonseendring 07.02.2024 10:07

Prisinformasjon

Prisantydning 650 000,-
Omkostninger 40 692,-
Totalpris 690 692,-
650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
40 692,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
690 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Det må opparbeides parkering på tomten

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Feland, gnr 142, bnr 1, datert 12.02.1985 og vedtatt 14.07.1989.
Det gjøres oppmerksom på at ca 1/3 av eindommen er regulert inn til hytteformål og ca 2/3 er regulert inn som LNF-område. (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og reguleringsplanens bestemmelser. Se vedlagt reguleringsplankart med bestemmelser i salgsoppgaven.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no.

Energiattest

Eiendommen er en hyttetomt og det er derfor ikke foretatt energimerking.

Ligningsverdi

Ligningsverdi kr 13 915 per 2018.
Kjøper må gjøre regning med at det fastsettes en ny formuesverdi når tomten blir bebygget.

Andre opplysninger

Vel avgift:
For tiden er medlemsavgiften 500,- pr år. Pr båtplass i Svenneviksbukta. Det har ikke vært dugnader de siste årene, men det kan endre seg i fremtiden.

Hytteforeningen, FHF, har pliktig medlemskap for alle hytter i området.
Pr dags dato er kontingent pr år:
Hytte: kr 2500,-
Tomt: kr 625,- (25% av kontingent for hytter, vedtatt på årsmøtet i 2016)
Vedlikehold:
Hytteforeningen har på vegne av alle hytteeiere et felles vedlikeholdsansvar for veien. Det betyr at etter bygging av nye hytter så er utbygger ansvarlig for å utbedre veien dersom den er påført skade eller urimelig bruk. (tunge lastebiler/gravemaskiner etc)
FHF har to dugnader i året der en er oppmøtepliktig. En kan også kjøpe seg ut av dugnad for kr 1000/år men dette er kun dersom en ikke kan stille. Hvordan dette blir fremover er avhengig av oppmøte og innsats til alle medlemmer. Veien skrapes også en gang i året for å holde den i orden.
Når det er behov for mer vedlikehold så blir dette ivaretatt gjennom forening og satt ut til en kontraktør.

Veien brøytes om vinteren ved behov og etter vurdering av vår kontraktør på det.
FHF disponerer nøkler til bommen på veien. Disse nøklene er systemnøkler og som administreres av kommunen. De fleste hyttene har to nøkler hver, men det kan kjøpes flere. Kostnad pr nøkkel er kr 500,- i dag.

Tilkobling av elektrisitet må avklares med AE, men det må forventes tilkobling skjer ved nærmeste transformator ettersom kapasitet på linjene er begrenset.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av  selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Overføringen av båtplassen kan ikke skje uten samtykke i fra BYGGPROSJEKTERING & BYGGEADM AS. Dette kan kun nektes ved sakelig grunn.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Felandsveien Hyttetomt / Lindesnes

Felandsveien Hyttetomt 4520 Lindesnes

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Hyttetomt

Gnr. 442 bnr. 14 i Lindesnes kommune

8-21-0020

Kjør av fra E39 ved Vigeland i Lindesnes kommune. Ta fylkesvei 460 mot Lindesnes og Spangereid. Når du kommer til Svennevik tar du første vei til høyre mot Gåsestein. Fortsett 3 km til innkjørselen til Feland hyttefelt. Her er det en bom man skal igjennom.
Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning

Tommten ligger på Felandstoppen. Her er det gode solforhold fra morgen til kveld. Det er en godt utsikt ut mot sjøen og havet. Tomten ligger i et etablert og rolig hyttefelt. Kjørevei helt til tomta. Det er ikke mer en ca 10-15 minutter i bil til Vigeland og en halv time til Mandal sentrum med alt av fasiliteter. Det er kort vei ut til det nye verdenskjente resturanten Under og ut til Lindesnes Fyr.
Det er ca 2,5 timer til Stavanger.

Båtplassen ligger i Svennevik, like nedenfor hyttefeltet. Her ligger båten rolig og godt og det er kort vei ut til fin skjærgård.

Eiet tomt på 1065 kvm.

Tomten er en stor og relativt flat tomt med en fantastsik utsikt. Det at tomten er flat gjør det enklere å opparbeide den til en flott hyttetomt. Tomten er en råtomt.

Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse av tomten. Kjøper bærer selv ansvaret for kostnader og godkjennelse vedrørende søknadsprosessen med kommunen
Med eiendommen følger også båtplass på gnr 135, bnr 201 ideell andel 60/5020. Denne båtplassen ligger i kort avstand fra hytta. Båtplassen ligger nede i Svennevikbukta og er båtplass nr 37. Her er det flere båtplasser og det er godt egnet for båt.

Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og bestemmelser for å se hva som er lov og hvilke begrensninger som hviler på eiendommen og området rundt.

Vedlagt i salgsoppgaven ligger reguleringsplan, matrikkelkart, situasjonskart og kart over tomten.