• Exbo Eiendomsmegling har gleden av å presentere tomter for salg i Bortelidåsen hyttefelt!
  • Oversiktsbilde av Bortelidåsen
  • 3D-illustrasjon av muligheter.
  • 3D-illustrasjon av muligheter.
  • 3D-illustrasjon av muligheter.
Selg med Exbo

Hjem / Velislåtta 2 / Åseral

Velislåtta 2 / Åseral

Bortelidåsen hyttefelt - Nye hyttetomter med nærhet til skisenter og skiheis - Familievennlig med moderne infrastruktur

Prisantydning 950 000,-
Totalpris 950 000,-
Tomteareal 3 012 kvm
Boligtype Hyttetomt

Se flere detaljer

Reguleringsforhold

Tomtene er regulert til fritidsbolig. Områdene rundt er regulert til friområder. Fritidstomtene BFK1-BFK6 er regulert til konsentrert fritidsbebyggelse. Tomtene ellers er regulert til frittliggende fritidsbebyggelse.

Området er regulert under reguleringsplan for Velia Sør, plan-ID: 20210090. Denne planen trådte i kraft 17/3-2022. Hele storområdet inngår også i Kommuneplan for Bortelid 2006-2030 som trådte i kraft 11/10-2007.

Reguleringsplanen for Velia sør definerer hva som kan bygges på tomtene, utnyttelsesgrader mm. Reguleringsplanen er vedlagt i salgsoppgaven og salg forutsetter at kjøper har satt seg godt inn i reguleringsplanen og regulering av tomten salget gjelder på forhånd. TT-anlegg står for øvrig for at rekkefølgekravene blir oppfylt etter reguleringsplane i tillegg til kartforretningsgebyr.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 458 38 665

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Alexander Skarpeid Lindland

Alexander Skarpeid Lindland

Eiendomsmegler

458 38 665
asl@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 950 000,-
Totalpris 950 000,-
Tomteareal 3 012 kvm
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4224
Gårsnr 9
Bruksnr 5
Meglers referanse 3038750
Finnkode 322900001
Annonseendring 21.06.2024 10:09

Prisinformasjon

Prisantydning 950 000,-
Totalpris 950 000,-
950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
950 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Reguleringsforhold

Tomtene er regulert til fritidsbolig. Områdene rundt er regulert til friområder. Fritidstomtene BFK1-BFK6 er regulert til konsentrert fritidsbebyggelse. Tomtene ellers er regulert til frittliggende fritidsbebyggelse.

Området er regulert under reguleringsplan for Velia Sør, plan-ID: 20210090. Denne planen trådte i kraft 17/3-2022. Hele storområdet inngår også i Kommuneplan for Bortelid 2006-2030 som trådte i kraft 11/10-2007.

Reguleringsplanen for Velia sør definerer hva som kan bygges på tomtene, utnyttelsesgrader mm. Reguleringsplanen er vedlagt i salgsoppgaven og salg forutsetter at kjøper har satt seg godt inn i reguleringsplanen og regulering av tomten salget gjelder på forhånd. TT-anlegg står for øvrig for at rekkefølgekravene blir oppfylt etter reguleringsplane i tillegg til kartforretningsgebyr.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Ligningsverdier er per nå ikke satt, men kjøpere må regne med at ligningsverdi blir satt av myndigheten på senere tidspunkter. Ligningsverdien er med i beregningen av eiers formue. En fremtidig verdsetting fra myndighetene kan altså påvirke eiers skattenivå gjennom hovedsakelig formueskatten.

Andre opplysninger

Vel avgift: Området har pliktig velforeningsavgift på 500kr pr. år. Velforeningen heter Bortelid Hyttelag. Mer informasjon om hyttelaget kan fås via https://www.bortelid.no/hyttelaget

Pliktig avgift for drift og vedlikehold av adkomstvei i tillegg til pliktig løypeavgift. Satsene for 2023:
- Brøyting av vei og parkering: 5 535,-
- Fjellparkavgift inkl. løypekjøring og fritidstilbud: 1 518,-

Åseral Kommune har evigvarende rettigheter til å:
- Rett til å bruke veiene i tomtefeltet mot å betale sin forholdsmessige del av vedlikeholdskostnadene for sommer - og vintervedlikehold.
- Rett til å ha liggende samt reparasjon av ledninger og kabler for elektrisitet, telekommunikasjon/bredbånd, vann og kloakk.

Rettighetene til kommunen og pliktig avgift for vedlikehold og løypeavgift skal tinglyses i grunnboken for hver eiendom.

Rettigheter verdt å nevne fra servitutter:
- Åseral Kommune har rett til å sette opp og vedlikeholde transformatorkiosk i området.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kjøper forplikter seg til å sette seg inn i gjeldende arealplan og reguleringsbestemmelser. Reguleringsplan og reguleringskart ligger vedlagt i prospekt.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Velislåtta 2 / Åseral

Alexander Skarpeid Lindland, Eiendomsmegler
Mob: 45 83 86 65

Inge Johan Jenssen
Eiendomsmegler
Mob: 464 25 438

Hyttetomt

Gnr. 9 bnr. 5 i Åseral kommune

3-22-9000

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt dersom det er  fellesvisning.

Området er pent plassert kun noen få minutter gange fra Bortelid sentrum/skisenteret. Kort gåtur unna ligger første skiløype. Løypemaskinen preparerer mange løyper i området, det er mye å velge i. Selger anbefaler Bjørnen Rundt langs Bortelid Panorama! I tillegg finner man Bortelid mat, varmebua (skisenterets kafe) for eksempel. I tillegg finner man frisbeegolfbane, sykkeløpyper, minigolfbaner, klatrevegg, og et flust av andre aktiviteter sommer som vinter. Området er under stadig utvikling og er svært barnevennlig, men det er også mange aktivitetsmuligheter for voksne. Om sommeren er det mange turløyper i skog og mark og mange gode fiskevann med blant annet ørret og bekkerøye om man kjøper fiskekort. Fisk fra Åseralsvann er virkelig smaken av Norge til middag! Bortelid er virkelig et av de store sørnorske fjellparadisene!

Tomtene blir levert som eiet tomt. Størrelse og kvm pr tomt ligger vedlagt på tomtekart i salgsoppgave.
Tomten leveres grovplanert. Se vedlagt kart for ca. anvisning for hvordan hver enkelt tomt blir grovplanert. Pga. lokale grunnforhold på hver enkelt tomt kan kartplanen for planering ha avvik. En nøyaktig plan for grovplanering kan ikke lages før arbeidet er i gang. Tomten ellers planeres ikke uten avtale. Det legges klart rør til kommunalt vann og avløp til tomtegrensen. Det blir lagt trekkerør for fiber til tomtegrensen.

Tomtene er foreløpig ikke fradelt. Opplysninger om tomtas areal er en cirkaberegning ut ifra reguleringskartet. Kjøper er kjent med at ved oppmåling kan det forekomme avvik på areal.

Omkostninger og avgifter som er inkludert i tomtepris:
- Fradeling (kommunalt gebyr.)
- Kartforretning (må gjøres ved fradeling til ny eiendom
- Tinglysning fradeling.

Fradeling gjennomføres av selger fortløpende etter hvert tomtesalg.

Tomter til salgs(salgskart vedlagt i salgsoppgave):

- BFK1-6: kr. 1 800 000,-
- BFF11: kr. 1 490 000,-
- BFF12: kr. 1 450 000,-
- BFF13: kr. 2 300 000,-
- BFF14: kr. 1 590 000,-
- BFF15: kr. 1 550 000,-
- BFF16: kr. 3 500 000,-
- BFF17: kr. 1 500 000,-
- BFF18: kr. 1 500 000,-
- BFF19: kr. 1 450 000,-
- BFF20: kr. 2 200 000,-
- BFF21: kr. 2 100 000,-
- BFF22: kr. 1 300 000,-
- BFF23: kr. 1 200 000,-
- BFF25: kr. 1 250 000,-
- BFF26: kr. 1 250 000,-
- BFF27: kr. 1 150 000,-
- BFF28: kr. 990 000,-
- BFF29: kr. 1 250 000,-
- BFF30: kr. 1 200 000,-
- BFF31: kr. 1 150 000,-
- BFF32: kr. 950 000,-
- BFF33: kr. 950 000,-
- BFF34: kr. 1 100 000,-
- BFF35: kr. 990 000,-
- BFF36: kr. 1 200 000,-
- BFF37: kr. 1 300 000,-
- BFF38: kr. 1 250 000,-
- BFF39: kr. 1 550 000,-
- BFF40: kr. 1 600 000,-

Kjøpers omkostninger i tillegg til tomtepris:
- Dokumentavgift: 2,5% av kjøpssum. (Eks. BFF28: kr. 27 500,- forutsatt salgssum på kr. 1 100 000,-)
- Tingl. Gebyr pantedokument: kr. 585,-
- Tingl. Gebyr skjøte: kr. 585,-
- Boligkjøperforsikring HELP(valgfritt): kr. 12 800,-

Enkelte av tomtene gir rom for å bygge flere enheter. Ta kontakt med megler for videre beskrivelser av tomtene.