• Exbo / Inge Johan Jenssen har gleden av å presentere Løyningknodden 57 for salg! Dette er en flott plassert grovplanert tomt med kort vei til Bortelid sentrum.
 • (PS: Tomtegrensene er til illustrasjon og ikke målsatt.)
 • Kort vei til skiløyper!
 • Bilde tatt fra over en av nedfartene i Bortelid Skisenter.
 • Bortelid skisenter og området rundt er knallflott for barnefamilier. Flere aktivitetsmuligheter, sommer som vinter.
 • Hovedområdet på skisenteret.
 • Tomten er hevet over veien som går nedover i området.
 • (PS: Tomtegrensene er til illustrasjon og ikke målsatt.)
 • Velkommen til å kjøre oppom tomten for en titt - ta kontakt med megler for mer informasjon!
 • Selgers egne bilder fra sommerhalvåret.
 • Selgers egne bilder fra sommerhalvåret.
 • Selgers egne bilder fra sommerhalvåret.
Selg med Exbo

Hjem / Løyningsknodden 57 / Åseral

Løyningsknodden 57 / Åseral

Flott sentralt plassert tomt med god soltilgang og utsikt | Kort vei til Bortelid sentrum

Prisantydning 1 490 000,-
Omkostninger 50 690,-
Totalpris 1 540 690,-
Tomteareal 425 kvm
Boligtype Hyttetomt

Se flere detaljer

Reguleringsforhold

Reguleringsformål: Fritidsbebyggelse

Eiendommen reguleres under:
- Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden, plan-ID: 20150074 fra 20.04.2015,
- Kommuneplan for Bortelid 2006-2030, plan-ID: 20070054.

Det forutsettes at kjøper har satt seg godt inn i vedlagt detaljtreguleringsplan, kommuneplan for Bortelid, og festekontrakten før budgivning. Ved spørsmål eller ønske om tilleggsdokumentasjon, ta gjerne kontakt med megler.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 46425438

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Inge Johan Jenssen

Inge Johan Jenssen

Eiendomsmegler

46425438
ijj@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 490 000,-
Omkostninger 50 690,-
Totalpris 1 540 690,-
Tomteareal 425 kvm
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4224
Gårsnr 9
Bruksnr 615
Meglers referanse 3043416
Finnkode 124001901
Annonseendring 14.03.2024 12:13

Prisinformasjon

Prisantydning 1 490 000,-
Omkostninger 50 690,-
Totalpris 1 540 690,-
1 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-))
--------------------------------------------------------
50 690,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 540 690,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Reguleringsforhold

Reguleringsformål: Fritidsbebyggelse

Eiendommen reguleres under:
- Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden, plan-ID: 20150074 fra 20.04.2015,
- Kommuneplan for Bortelid 2006-2030, plan-ID: 20070054.

Det forutsettes at kjøper har satt seg godt inn i vedlagt detaljtreguleringsplan, kommuneplan for Bortelid, og festekontrakten før budgivning. Ved spørsmål eller ønske om tilleggsdokumentasjon, ta gjerne kontakt med megler.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Ligningsverdi er ikke fastsatt. Kjøper må påregne at myndighetene skatte- og formuesligner eiendommen i fremtiden.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Inntegningene av tomtegrenser på bildene er ikke målsatt. Disse er dermed å regne som til illustrasjon og som unøyaktige. Nøyaktige tomtegrenser får man ved oppmålingsforretning hos kommunen eventuelt. Tomtegrenser kan også ses på Kartverkets tjeneste seeiendom.no.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Løyningsknodden 57 / Åseral

Løyningsknodden 57 4540 Åseral

Inge Johan Jenssen, Eiendomsmegler
Mob: 46 42 54 38

Hyttetomt

Gnr. 9 bnr. 615 i Åseral kommune

1-24-0019

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved eventuell fellesvisning.

Tomten ligger fint plassert tett på sentrum på Bortelid i Løyningsknodden. Området består hovedsakelig av frittstående hyttebebyggelse. Området er rolig med mulighet til mange aktiviteter for store og små. Bortelid skisenter har mange skitrekk, bratte og litt mer slake bakker. I tillegg er det mange løyper for bortoverski innover i heia eller rundt i hytteområdene. I sentrum er det en nærbutikk for dagligvare. Det er ca. 25-30 minutter til Evje og Åseral sentrum (Kyrkjebygd) og 1,5 timer kjøretur til Kristiansand sentrum. Bortelid er akkurat langt nok til å komme seg bort, men kort nok at man både kan på dagsturer, samt. ikke bruke opp helga på kjøring for å ha en helgetur på hytta.

Sommeren er også svært idyllisk og vakker i Bortelid og byr på muligheter for flotte naturopplevelser. Her kan du fiske (fiskekort kan kjøpes på stedet), bade, sykle (mountain bike), padle i kano, eller bare nyte fjelluften fra verandaen på hytta. Både i hytteområdene og innover i fjellheimen finnes det populære stier og løyper der du kan ta deg en vandretur. Bortelid byr på det meste innen friluftsliv!

Festet tomt på 425 kvm. Tomten er grovplanert med trekkerør for fiberinternett til tomtegrensen. Vann, kloakk og strøm er lagt inn på tomtegrensen. Videre opparbeidelse av tomten blir kjøpers ansvar.

Festeavgift kr. 5 500. Bortfester er Alexander Skeibrok.

Festeavgiften reguleres hvert 5 år i henhold til KPI. Neste regulering er i 2027. Overdragelse krever samtykke fra bortfester og det skal betales et gebyr på 500kr til bortfester ved overdragelse av festekonktrakten.


Se vedlagt festekontrakt.