Adkomst

Se kartskisse - Ta til venstre i rundkjøringen (like før kanalen) mot Båly og Lindesnes Havhotell. Etter 400 meter, ta til høyre inn i Bålymonen og følg veien ca. 160 meter. Tomten ligger på høyre side og er merket med til salgs skilt fra Exbo.

Beliggenhet

Tomten ligger like i sjøkanten, kun med en gangsti mellom. Eiendommen har svært gode solforhold. Kort avstand til båthavn med restauranter sjømatutsalg med mer. Matvarebutikk, barnehager, barneskole, idrettsanlegg, bensinstasjon m.m ligger innenfor kort gangavstand.

Tomt

Eiet tomt på 1413 kvm.

Adresse

Bålymoen 17
4521 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Bålymoen 17
4521 Lindesnes

Boligtype: Tomter
Eieform:
Primærrom: m2

Finn ID: 167740974

Omkostninger

1 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,-))
--------------------------------------------------------
36 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 436 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4205
Gårdsnr: 451
Bruksnr: 473

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til bolig og tilhører reguleringsplan Bålymoen og Bålyhove datert 26.04.2007 og denne tomten er regulert til boligformål. Det gjøres oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

I byggeområdene B1 - B12 skal det føres opp 51 boenheter. Alle boliger, garasjer og naust skal ha saltak med takvinkel 35-45 grader. Det skal være en boenhet i hver bolig. Bebyggelsen skal være av typen sørlandshus/sørlandsstil/gammel stil. Tekst er hentet fra reguleringsplan. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med hele reguleringsplanen. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med reguleringsplan, kart og situasjonskart.

For B1-B12 er maks T-BRA 400 m2.
% BYA = 35 %
G = 6,3m
M = 9,0m

Rekkefølgebestemmelser:
Før det gis tillatelse til bebyggelse i felt B3, B4, B5 og B6 skal utomhusplaner for Fl.3. være godkjent. Lekeplassen skal være opparbeidet i hht kommunale retningslinjer innen den 5. boenheten gis byggetillatelse. Denne tomten ligger i B5. Lekeplass er ferdig opparbeidet i henhold til Lindesnes kommune.

Byggemåte

Konsmo Fabrikker AS leverer og bygger boligen.

Innhold

Eiendommen har en meget bra og solrik (vestvendt) beliggenhet ved Spangereidkanalen. Her kan man følge båttrafikken i kanalen, i tillegg er det utsikt mot havet.

Tomten er grovplanert og teknisk annlegg (vann, avløp og fiberkabel) er lagt inn på eiendommen.

Kort gangavstand til blant annet hotell, restauranter,fiskeutsalg ved Båly havn og flotte turområder. Skole, barnehage, dagligvareforetning, idrettsannlegg ligger kun en kort spasertur unna.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei.
Kjøper må påberegne pålegg om tilkobling til offentlig vann/avløpsnett.
I henhold til Lindesnes kommune vil det kreves tilkobling til vann og avløp og installering av vannmåler når eiendommen bebygges. Tilknytningsavgift er per 2019 kr.40 000,- per boenhet. I tillegg kommer årlige faste avgifter pluss betaling utfra forbruk.

Offentlige avgifter

Når det er tilkoblet:

Lindesnes 2019:
Vann Gebyr 2263,-
Avløp Gebyr 3915,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 19,33,- og kr. 42,40,- pr.m3, samt vannmålerleie kr. 180,64,- pr. år.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard renovasjon med papirsekker kr. 2.737,-
Brannsyn, feiing Gebyr 427,65,-
Eiendomsskatt kr. 2 750,-
Forfallsdatoene på kommunale avgifter vil bli 20. mars, 20 juni, 20. september og 20. desember.
Eiendomsskatt er i dag beregnet ut fra en ubebygd tomt. Eiendomsskatt vil bli beregnet på nytt når eiendommen er bebygd.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2010/183911-1/200 Registrering av grunn 11.03.2010
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1029 Gnr:151 Bnr:419

2010/237361-2/200 Bestemmelse iflg. skjøte 30.03.2010
Rettighetshaver:Konsmo Fabrikker AS
Org.nr: 950167866
Bestemmelse om bebyggelse

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring i henhold til vilkår.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017: kr 1 025 420
Likningsverdi er i dag beregnet ut fra en ubebygd tomt. Likningsverdi vil bli beregnet på nytt når eiendommen er bebygd.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Maiken Skoie
Maiken Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler