Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Tomten har en fantastisk beliggenhet i attraktive Kjelleviktoppen på Søm. Veletablert og eksklusivt boligområde hvor det svært sjeldent kommer muligheter for bygging av helt nytt hus på ny tomt. Tomten er på over 1 mål i størrelse og ble skilt ut fra Kjelleviktoppen 12B. Det blir innkjørsel via en stikkvei som også er blindgate.

Det er tegnet et forslag til bygg på tomten som ble brukt ved søknad og fraskillelse. Slik dette er tegnet inn vil det bli en bolig med flott sjøutsikt og nydelige solforhold. Dette er en sjelden mulighet i dette nabolaget!

Tomten ligger i umiddelbar nærhet til Vardåsen barneskole, trinn 1-7, samt bussholdeplass. Ellers er det kort vei til matbutikker, legesenter, lekeplasser og barnehage. Fuglevikstranda ligger en kort spasertur unna.

Området oppleves som en grønn lunge og fremstår spesielt usjenert. Mye trær og friareal rett foran mot vest, samt ubebygd areal mot sør som gir mulighet for usjenerte uteområder. Det er søkt kommunen om å fjerne trær foran som vil sørge for enda bedre utsikt. Her har du altså mulighet til å sikre deg en meget spesiell tomt med unike solforhold og sen kveldssol!

Klikk på Video-ikon for å se dronevideo over tomten og område.

Ta kontakt med megler eller selger for en befaring av tomten.

Tomt

Eiet tomt på 1027 kvm.

Tomten selges slik den står uten opparbeidelse.

Adresse

Kjelleviktoppen 12A
4637 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Kjelleviktoppen 12A
4637 Kristiansand S

Boligtype: Tomter
Eieform:
Primærrom: m2

Finn ID: 132851997

Omkostninger

3 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
91 122,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 291 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 58
Bruksnr: 416

Byggemåte

Ikke bebygd

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei.
Kjøper må besørge tilkobling for vann og avløp til offentlig nett.

Offentlige avgifter

Årlige avgifter fastsettes når ny eier har bygd tomten. Pr i dag betales det eiendommskatt som utgjør kr 2 204,- pr år.

Kjøper må dekke tilkoblingsavgifter.

Servitutter

Det er ingen tinglyste erklæringer på eiendommen.

Konsesjon

Kjøper plikter å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Ligningsverdi

Rekvirert, ikke mottatt. Kontakt megler.
Ligningsverdi på eiendommen vil bli fastsatt på nytt når tomten er bebygd.

Andre opplysninger

Kjøper må selv bekoste opparbeidelse av tomten. Der hvor det blir nivåforskjeller mot tilgrensende eiendom må kjøper bekoste oppføring av murer.
Det må opparbeides pene murer og fyllinger mot naboene som ivaretar god estetikk.

Boligen som er tegnet inn på tomten er ikke søkt om, kun brukt som forslagstegninger i delingstillatelsen. Denne boligen er tegnet inn med maks høyde på 59,5 moh. Selger ønsker makshøyde på huset en meter lavere, dvs 58,5 moh. Kjøper forplikter overfor seg og fremtidige eiere til å holde all bebyggelse på eiendommen under 58,5 moh. Det kan tillates en garasje med plassering som vist på kart/tegninger med en høyde opp til 59,5 moh dersom helning på vei tilsier at dette blir minimum høyde. Makshøyden her på 59,5 moh gjelder kun garasje, forøvrig 58,5 moh.

Velger man å trekke boligen lengre frem enn skissert fra fradelingen må bygget senkes proporsjonalt slik at utsiktsforhold på Kjelleviktoppen 12B opprettholdes.

Det kan kun bygges en enebolig, med maksimalt én godkjent utleieenhet
(ikke hybel i tillegg som en utleiedel nr 2). Det er ikke tillatt med bygging av tomannsbolig eller lignende, og det tillates ikke seksjonering av eiendommen. Dette gjelder for kjøper og alle fremtidige eiere.

Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplanen for flatt tak. Garasjen skal ha en skrående takvinkel nedover mot vest hvis det benyttes takhøyde på 59,5moh her. Det skal benyttes sedum/Bergknapp på tak av estetiske årsaker og miljømessige hensyn. Dette er ikke et krav, men en formodning for at boligen skal gli maksimalt inn i terrenget slik som det har blitt forespeilet naboene. Type taktekking skal godkjennes av tilstøtende naboer.

Etter krav fra kommuen har selger oppgradert sandlek i nærområdet. En estimert kostnad som var 15.000 x 2 = 30.000,-.

Byggeklausul til Hellvik Hus
Det er inngått avtale med Hellvik Hus om oppføring av hus på eiendommen. Denne klausulen kan frikjøpes for kr. 100.000,- hvis man ikke ønsker å benytte Hellvik Hus.

Selger har tegnet boligselgerforsikring.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Terje Skaara
Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler