Adkomst

Fra Arendal kjører man mot Harebakken. I rundkjøringen ved Harebakken fortsetter man rett frem mot Kr.sand og så første til høyre mot Froland. I rundkjøringen ved sykkelbanen tar man til venstre. Følg veien forbi Sam Eyde vgs. Sving til venstre inn på Romstølen. Sving første til høyre, så ligger tomten på venstre hånd.

Beliggenhet

Tomten ligger flott til i attraktivt område på Myra i Arendal. Dette området har opplevd sterk vekst de siste årene, og har blitt et populært område. Fra tomtene er det kort vei bort til Sam Eyde vgs. Her er det stor idrettshall med treningssenter, turning og håndball. Rundt hallen har man kunstgressbaner og skøytebane om vinteren. Fra Myra er det kort vei til industriområde på Stoa. Fra tomten er det samtidig kort vei til Myra barneskole. Videre er det kortvei til E-18 for dem som jobber i Grimstad, Lillesand eller Kristiansand.

Tomt

BB1: Eiet tomt på 3130 kvm.
BB2: Eiet tomt på 6 004 kvm.
To store, råtomter regulert til blokkbebyggelse.

Adresse

Romstølen BB1
4848 Arendal

Informasjon

Adresse:
Romstølen BB1
4848 Arendal

Boligtype: Tomter
Eieform:
Primærrom: m2

Finn ID: 147606415

Omkostninger

7 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
177 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 100 000,-))
--------------------------------------------------------
178 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 278 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 906
Gårdsnr: 445
Bruksnr: 253

Parkering

Hver boenhet skal ha minst 1 parkeringsplass.Parkering skal skje i parkeringskjeller. I tillegg skal hver boenhet ha 0,5 gjesteparkeringsplasser. Gjesteparkeringsplasser kan etableres på bakkenivå.

Reguleringsforhold

Tomten ligger i område regulert til boligbebyggelse - blokkbebyggelse, jfr. planid 1717r7, Romstølen Vest, vedtatt 20.06.2013. Nybygg skal oppføres som lavblokker eller terrasse hus.
Utnyttelsesgraden er satt til maks 60%. Byggevolumet skal fordeles på 2 bygningskropper.
20% av enhetene skal ha universell utforming.
Se vedlagte reguleringsplan for rekkefølgebestemmelser etc.
Gul støysone går over deler av tomten. I disse områdene må bygningene ha fasadetilpasninger som veier opp for støyen fra FV176.

Oppvarming

Bebyggelsen skal tilrettelegges for vannbåren varme.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Det er ikke kommunale avgifter på ubebygd tomt, med unntak av eiendomsskatt.
Eiendomsskattegrunnlaget er 40 % av eiendommens takst. For 2017 er eiendomsskatt for alle skattepliktige eiendommer vedtatt til 7,0 promille av eiendomsskattegrunnlaget.
Kjøper må betale alle omkostninger til påkobling av det offentlige nett .

Servitutter

Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Konsesjon

Kjøper plikter å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet.
Det gjøres oppmerksom på at man signerer på at tomten skal bebygges innen 5 år på egenerklæringen.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Handelsbanken.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne eierskifteforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Ligningsverdi

Det foreligger ikke ligningsverdi på denne eiendommen per dags dato.
Verdien av tomt fastsettes ut fra markedsverdi. Likningsverdien på ubebygd tomt skal ikke overstige 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte reguleringsplan.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Vedlagte mulighetsstudie er kun ment som illustrasjon. Kjøper må selv vurdere hva som kan bebygges på tomtene ut i fra gjeldende reguleringsplan.

Fellesarealer som lekeplasser, balløkke mv. vil få eget gnr. og bnr. Her vil det bli opprettet et realsameie fordelt på tomtene. Tomtene vil få tildelt egne adresser.

De ulike delområdene vil være pålagt i henhold til rekkefølgebestemmelse å opparbeide lekeplasser, park/ vegetasjonsbelte mv.

Interessenter må sette seg grundig inn i reguleringsplanen og utbyggingsavtalen for området.
Utbyggingdavtale kan fås ved henvendelse til megler.

Balløkke: Skal eies i fellesskap mellom alle boliger innenfor planen. Det opprettes realsameie hvor de ulike delområdene eier etter følgende eierbrøker:

B/F/K: 31/203, B/K: 33/203, BB1: 31/203, BB2: 60/203, BK1: 48/203

Lekeplass 3 skal opparbeides av BB1 og BB2 med kostnadsfodeling BB1 2/5 og BB2 3/5.

Kjøperne har vedlikeholdsansvar sammen med øvrige boligområder innenfor reguleringsplanen for balløkken. Det etableres en velforening i området. Det vil være pliktig medlemskap i denne.

Kontakt

Marius Engelskjønn
Marius Engelskjønn

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler