• Kuholmen Marina er for salg - Presentert av Exbo Eiendomsmegling ved Terje Kvelland Skaara
 • assignment-14529-1719295469502
 • assignment-14529-1719295463459
 • assignment-14529-1719295471774
 • assignment-14529-1719295460898
 • assignment-14529-1719295462198
 • assignment-14529-1719295466218
 • assignment-14529-1719295467323
 • assignment-14529-1719295468336
 • assignment-14529-1719295473009
 • assignment-14529-1719295474272
 • assignment-14529-1719295470674
 • Skisse - avvik kan forekomme - Fasade1
 • Skisse - avvik kan forekomme - Fasade2
 • Skisse - avvik kan forekomme - Fasade3
 • Skisse - avvik kan forekomme - Plan
 • Skisse - avvik kan forekomme - Site plan
 • Skisse - avvik kan forekomme - Snitt
 • Skisse - avvik kan forekomme - Fasade3
Selg med Exbo

Hjem / Framnesveien 7A / Kristiansand s

Framnesveien 7A / Kristiansand s

Kuholmen Marina | Godkjent reguleringsplan for nytt serviceanlegg, marina og kiosk | Rett ved populære Bertesbukta

Prisantydning 6 500 000,-
Omkostninger 163 740,-
Totalpris 6 663 740,-
Byggeår 1955
P-rom 1 kvm
Tomteareal 609 kvm
Boligtype Næringsbygg

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Se vedlagte tegninger for nytt bygg som er regulert inn på tomten.
Det legges til grunn at dagens bygningsmasse er i så dårlig forfatning at denne kondemneres og rives av ny eier.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for ROLIGHEDEN, FANTHOLMEN OG KUHOLMSBUKTA stadfestet 12.06.2002, med revidering 30.05.2021 og mindre endring 16.06.2022 som sak nr 128/22

Det foreligger tidsbegrensninger for oppføring av ny bygning på eiendommen i festekontrakten.

Se forøvrig pkt "Andre opplysninger" lenger ned i denne salgsoppgaven.

Innhold

Se vedlagte tegninger for nytt bygg som er regulert inn på tomten.
Det legges til grunn at dagens bygningsmasse er i så dårlig forfatning at denne kondemneres og rives av ny eier.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 98280349

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Terje Kvelland Skaara

Terje Kvelland Skaara

Eiendomsmegler

98280349
ts@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 6 500 000,-
Omkostninger 163 740,-
Totalpris 6 663 740,-
Byggeår 1955
P-rom 1 kvm
Tomteareal 609 kvm
Boligtype Næringsbygg
Eierform Selveier
Kommunenr 4204
Gårsnr 152
Bruksnr 153
Meglers referanse 3045456
Finnkode 124029801
Annonseendring 15.07.2024 09:49

Prisinformasjon

Prisantydning 6 500 000,-
Omkostninger 163 740,-
Totalpris 6 663 740,-
6 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
162 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 500 000,-))
--------------------------------------------------------
163 740,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 663 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Se vedlagte tegninger for nytt bygg som er regulert inn på tomten.
Det legges til grunn at dagens bygningsmasse er i så dårlig forfatning at denne kondemneres og rives av ny eier.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for ROLIGHEDEN, FANTHOLMEN OG KUHOLMSBUKTA stadfestet 12.06.2002, med revidering 30.05.2021 og mindre endring 16.06.2022 som sak nr 128/22

Det foreligger tidsbegrensninger for oppføring av ny bygning på eiendommen i festekontrakten.

Se forøvrig pkt "Andre opplysninger" lenger ned i denne salgsoppgaven.

Innhold

Se vedlagte tegninger for nytt bygg som er regulert inn på tomten.
Det legges til grunn at dagens bygningsmasse er i så dårlig forfatning at denne kondemneres og rives av ny eier.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Alt. Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr per Ligningsverdi som sekundærbolig kr per

Andre opplysninger

Det forutsettes at kjøper er profesjonell part dersom det ikke tar forbehold om noe annet. Kjøper plikter å sette seg inn i festekontrakten og dens bestemmelser, samt reguleringsplanen og status på prosessen vedr godkjenning av ny marina.

Lenke til saksinnsyn hos kommunen:
https://opengov.360online.com/Cases/KRSANDEBYGG/Case/Details/213026?documentID=1395099


Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Framnesveien 7A / Kristiansand s

Framnesveien 7A 4632 Kristiansand s

Terje Skaara, Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 49

Næringsbygg

1955

Gnr. 152 bnr. 153 i Kristiansand kommune

1-24-0298

Se kart

Nydelig beliggende rett ved Kuholmen kommunal båthavn og Bertesbukta.

Festet tomt på ca 609 kvm.

Festeavgift kr. 16 640 pr år p.t. baserrt på tomteverdi kr 320 000,-

Bortfester er Kristiansand Kommune.

Festeavgiften reguleres hvert år. Overdragelse krever samtykke fra bortfester.

Tidsbegrenset festekontrakt med utløpsår 2062

Det er spesielle bestemmelser i festekontrakten vedr bl.a. regulering av festeavgiften og rett til fornyelse. Ny eier må være klar over at festeavgiften vil bli regulert ut fra flere kriterier enn en vanlig festekontrakt. Interessenter oppfordres til å ha gjennomgang av betingelser i festekontrakten med profesjonell bistand før budgivning.