Adkomst

Se kartskisse - leiligheten er merket med til salgs plakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten har en flott beliggenhet i et attraktivt område i Buråsen, mellom Vestnes og Skjebstad. Området er godt tilrettelagt for eldre/uføre.

Tomt

Fellestomt på 7286 kvm.
Opparbeidet med terrasse og romslig plen.

Adresse

Buråsveien 81
4514 Mandal

Informasjon

Adresse:
Buråsveien 81
4514 Mandal

Boligtype: Leilighet
Eieform: Andel
Soverom: 1
Primærrom: 64 m2

Omkostninger

1 190 000,- (Prisantydning)
263 715,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 453 715,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

Omkostninger
4 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
5 132,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 458 847,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 160
Bruksnr: 1430

Parkering

Parkering på felles parkeringsplass.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under begyggelsesplan for Smalsund Borettslag vedtatt 21.05.91 og under områdereguleringsplan for Vestnes - B7 vedtatt 06.09.07. Avsatt til boliger med tilhørende anlegg og offentlig friområde.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.etg: Bad/vaskerom, gang, stue/kjøkken, 1 soverom og bod.

Plantegninger mottatt fra kommunen samsvarer med dagens planløsning, men det minste soverommet står merket som bod på tegninger, og er derfor ikke godkjent for varig opphold.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Leilighet bygget 1991. Etablert borettslag og område med mange gode kvaliteter. Boligen fremstår hovedsaklig i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler. Baderom anbefales modernisert med bedre løsninger. Det er påpekt enkelte merknader som fremkommer i rapporten. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Vedovn i stue - forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter og renovasjon er inkludert i fellesavgiften.
Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Feier: kr. 426,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt: Inngår i fellesutgiftene
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,-
Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1989/5064-1/39 Registrering av grunn
25.10.1989
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1002 Gnr:160 Bnr:1425
1990/1240-3/39 Rettigheter iflg. skjøte
20.03.1990
for Mandal kommune m.m. Gjelder denne registerenheten med flere
1990/1240-2/39 Forkjøpsrett
20.03.1990
RETTIGHETSHAVER: MANDAL KOMMUNE MED FLERE BESTEMMELSER

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 08.10.91. Denne har merknader: Det var ikke ferdigplanert rundt huset.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 405 478
Som sekundærbolig: kr 1 459 719

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 4 154 pr.mnd - til og med mars 2019.

Dette dekker: Renter, avdrag, eiendomsskatt, utvendig forsikring, renovasjon, vaktmester, forretningsfører, vedlikehold etc.

Info fra forretningsfører:
Det vil bli tatt opp på generalforsamlingen ang forslag om økning i andelen fellesutgifter på kr. 250,- pr.mnd for vedlikehold.
Dersom eiendomsskatten blir den samme som i 2018, vil boligen få en økning på ca kr.180,- pr.mnd.

Fellesgjeld

Andel fellesgjeld utgjør kr. 263 715
Lån med fastrente og avdragsfritt kr 164.238
Renter 2,85%

Serielånn rest 31.12.18 kr. 99477 (dette kan velges og innfris etter ønske)
Avdrag: 5549,-
Renter: 2785,- pr år.
Tid: 18 år

Informasjon fra forretningsfører:
Det er ingen planer om at fellesgjelden skal øke.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Bruk av lading til el-bil krever individuell godkjennelse av styret.

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av selgers egenerklæring.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
Borettslagets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.
Borettslaget har 1 prioritets pant for forfalt husleie

Det settes følgende krav for å bli andelseier:
At man har fylt 60 år eller oppbærer pensjon ved uførhet etter fylte 50 år.
Mandal kommune har rett til a eie inntil 30 % av andelene i borettslaget til enhver tid.

Den som har ervervet en andel, må godkjennes av styret for at ervervet skal være gyldig for laget. Styret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 3 i disse vedtekter, jmf. § 13 i lovom borettslag. Dog kan styret i spesielle tilfelle avvike aldersbestemmelsene i § 3. Dersom en andel overdras, har andelseierne i borettslaget forkjøpsrett etter markedspris. Borettslagets styre skal dra omsorg for at andelseierne får høve til å gjøre forkjøpsretten gjeldende innen 20 dager etter at borettslaget har mottatt søknad som nevnt i § 5, fjerde ledd eller annen skriftlig melding om at andel er eller ønskes overfort til nærmere oppgitte prisvilkår.

Info fra forretningsfører:
Regnskapet for 2018 er ikke ferdig, men vil bli ferdigstilt og behandlet på generalforsamlingen i begynnelsen av mars.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler