Adkomst

Se kartskisse - boligen er merket med til salgs plakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Vallemoen, ca. 1 km nord for Vigeland sentrum. Flat og kort gangavstand til sentrum. I sentrum har man blant annet barnehage, skoler, idrettsanlegg, kommuneadministrasjon/kulturtorv, bank, bakeri og en rekke butikker. Flott opparbeidet offentlig badeplass like ved. Fra sentrum er det god bussforbindelse både østover og vestover.

Tomt

Fellestomt på 2074 kvm.
Fellestomt som er opparbeidet med gressplen, lekeplass, carporter og fremtidig asfaltert innkjørsel.

Adresse

Vallemoen 43B
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Vallemoen 43B
4520 Lindesnes

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 69 m2

Finn ID: 148710737

Omkostninger

1 695 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 300 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
15 822,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 710 822,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 58
Bruksnr: 262

Parkering

Det medfølger 1 garasjeplass i carport i felles anlegg til hver leilighet. Det medfølger også en utvendig bod til hver leilighet slik det fremgår på tegningene. Felles trapper m.m. er betegnet som fellesarealer i seksjoneringsbegjæring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under områdereguleringsplan for Vallemoen vedtatt 04.06.2015, avsatt til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, samt under reguleringsbestemmelser for områdeplan for Vallemoen sist revidert 06.02.19.

Innhold

P-rom: Gang, bad/vaskerom, 2 soverom, stue/kjøkken.

Definisjon av rom er gjort etter rommets bruk/tenkt på befaringsdagen.

Oppvarming

Varmekabler i gang, kjøkken, stue, bad og soverom. Pipe i stue, forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019:
Vann Gebyr 2263,-
Avløp Gebyr 3915,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 19,33,- og kr. 42,40,- pr.m3, samt vannmålerleie kr. 180,64,- pr. år.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard renovasjon med papirsekker kr. 2.737,-
Brannsyn, feiing Gebyr 427,65,-
Eiendomsskatt kr. 1 100,-
Forfallsdatoene på kommunale avgifter vil bli 20. mars, 20 juni, 20. september og 20. desember.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2015/532793-1/200 Seksjonering 15.06.2015
opprettet seksjoner: snr: 8 formål: Bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 71/932

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 03.05.2018.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank. Godkjent husbankfinansiering, kontakt megler for ytterligere informasjon.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkår.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Finnes ikke på leiligheten ennå.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1 000 pr. 08.05.2019

Dette dekker: Utvendig forsikring av bygg (Frende), plenklipper og klipping av gresset, samt at resten settes av til fremtidig vedlikehold.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven § 3-9.
En "som den er" klausul overfører risikoen for skjulte feil og mangler fra selger til kjøper. Selger er likevel ansvarlig dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingsloven § 3-9 annet punktum.
Ved omsetning av nyoppført bolig skal det lite til for at nevnte vesentlighetskrav anses oppfylt. Det antas at en "som den er" klausul normalt ikke vil ha nevneverdig betydning for mangelsvurderingen ved omsetning av ny bolig.
Eiendommen har likevel mangel dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold ved eiendommen, som selgeren kjente eller måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, dersom det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler