• Flyfoto
  • objpict_364028543109938_0 (1)
  • Tomtekart kommune
  • objpict_364032838080097_0
  • objpict_364032838080102_0
  • objpict_364032838080103_0
  • tomt 129 130 101 132
  • tomt 141
  • tomt 144 146 147 148 149 153 154 181
  • tomt 144 146 147 148 149 153 154
Selg med Exbo

Hjem / Plassenuten 10 / Hovden i setesdal

Plassenuten 10 / Hovden i setesdal

Flotte utsiktstomter med sentral beliggenhet - Ingen byggeklausul!

Prisantydning 1 000 000,-
Omkostninger 198 640,-
Totalpris 1 198 640,-
Tomteareal 439 kvm
Boligtype Hyttetomt

Se flere detaljer

Reguleringsforhold

Eiendommene ligger under Plan id 201702 Detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend, vedtatt 26.4.2018. Regulert til fritidsbebyggelse - frittliggende. Reguleringsplanen/plankartet er inntatt i salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å gjennomgå og gjøre seg kjent med planen i sin helhet. Endel av tomtene er knyttet til felles pumpestasjon, der utgifter deles på 8 - 10 eiendommer. Denne tomten har maks mønehøyde 6 meter.

§ 3.1 FELLESFØRESEGNER
§ 3.1.1 Nye bygningar skal inneha gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv og i forhold til bygningen sinfunksjon og bygde og naturlege omgjevnader og plassering. Nye bygningar som er samanbygde eller består av fleire einingar, skal ha same farge og ein samstemt materialbruk på tak og veggar. Ytterkledning skal bestå av tre, eventuelt i kombinasjon med naturstein. Det skal nyttast torvtak, eventuelt tretak eller grå, svart eller brun shingelpapp. Nye bygningar skal utvendig ha naturfarge i tråd med Bykle kommune sin byggeskikkrettleiar.

§ 3.1.2 Nye bygningar skal ha takvinkel mellom 25 og 35 grader. Takvinkel på eksisterande fritidsbustader kan vidareførast ved tilbygg eller påbygg, og ved uthus og garasjar. Valmtak og flatt tak er ikkje tillate. Kvist, tversoverloft og takoppløft kan tillatast, men skal ikkje vere høgare enn mønet på hovudtak. Kvist og takoppløft tillatast inntil 1/3 av takflata. Terassar skal ikkje vere høgare enn 1 m over eksisterande eller godkjent planert terreng, og ikkje stikke lenger ut frå hyttevegg enn 3 m. Rekkverk må vere tilpassa yttervegg og ikkje ha større høgd enn 0,9 m.

§ 3.1.5 Alle tomter skal ha godkjent tilkomst. For kvar eining skal det avsetjast to (2) biloppstillingsplassar á 20 m2. Ein av desse kan plasserast i garasje.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 37 843

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

926 37 843
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 000 000,-
Omkostninger 198 640,-
Totalpris 1 198 640,-
Tomteareal 439 kvm
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4222
Gårsnr 2
Bruksnr 1237
Meglers referanse 3042837
Finnkode 123049501
Annonseendring 23.04.2024 11:21

Prisinformasjon

Prisantydning 1 000 000,-
Omkostninger 198 640,-
Totalpris 1 198 640,-
1 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-))
103 000,- (Tillkoblingsavgift Bykle kommune)
5 900,- (Fiber tilkobling betales direkt til leverandør)
50 000,- (Utbyggingsbidrag Bykle kommune)
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
198 640,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 198 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Reguleringsforhold

Eiendommene ligger under Plan id 201702 Detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend, vedtatt 26.4.2018. Regulert til fritidsbebyggelse - frittliggende. Reguleringsplanen/plankartet er inntatt i salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å gjennomgå og gjøre seg kjent med planen i sin helhet. Endel av tomtene er knyttet til felles pumpestasjon, der utgifter deles på 8 - 10 eiendommer. Denne tomten har maks mønehøyde 6 meter.

§ 3.1 FELLESFØRESEGNER
§ 3.1.1 Nye bygningar skal inneha gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv og i forhold til bygningen sinfunksjon og bygde og naturlege omgjevnader og plassering. Nye bygningar som er samanbygde eller består av fleire einingar, skal ha same farge og ein samstemt materialbruk på tak og veggar. Ytterkledning skal bestå av tre, eventuelt i kombinasjon med naturstein. Det skal nyttast torvtak, eventuelt tretak eller grå, svart eller brun shingelpapp. Nye bygningar skal utvendig ha naturfarge i tråd med Bykle kommune sin byggeskikkrettleiar.

§ 3.1.2 Nye bygningar skal ha takvinkel mellom 25 og 35 grader. Takvinkel på eksisterande fritidsbustader kan vidareførast ved tilbygg eller påbygg, og ved uthus og garasjar. Valmtak og flatt tak er ikkje tillate. Kvist, tversoverloft og takoppløft kan tillatast, men skal ikkje vere høgare enn mønet på hovudtak. Kvist og takoppløft tillatast inntil 1/3 av takflata. Terassar skal ikkje vere høgare enn 1 m over eksisterande eller godkjent planert terreng, og ikkje stikke lenger ut frå hyttevegg enn 3 m. Rekkverk må vere tilpassa yttervegg og ikkje ha større høgd enn 0,9 m.

§ 3.1.5 Alle tomter skal ha godkjent tilkomst. For kvar eining skal det avsetjast to (2) biloppstillingsplassar á 20 m2. Ein av desse kan plasserast i garasje.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Andre opplysninger

Vel avgift: Vanlig avgift for velavgift og brøyting ligger på ca 6.000 - 8.000,- pr år

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Plassenuten 10 / Hovden i setesdal

Plassenuten 10 4755 Hovden i setesdal

Svenn Erik Kvannes, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 78 43

Hyttetomt

Gnr. 2 bnr. 1237 i Bykle kommune

1-23-0495

Fra Sør: Ta til venstre i Hovden sentrum og følg veien og skilting mot Breive. Etter ca. 900 meter, ta til høyre ved skiltet Djupetjønn hyttegrend. Ta første til venstre og hold mot høyre der veien deler seg i 2. Tomten ligger på høyre side av veien etter ca. 100 meter.

Plassenuten er en del av det veletablert hytteområde Djupetjønn hyttegrend, som ligger vest for Hovden sentrum. Langrennsløypene passerer like ved hyttefeltet, og det er kort vei til alpinsenter, langrennsarena, badeland og sentrum med alle fasiliteter. Fra eiendommen har man flott utsikt og gode solforhold fra tidlig morgen til ettermiddag.

Kjøper må selv bekoste opparbeidelse av tomtene i henhold til gjeldende bestemmelser for området.

Plassenuten 17 2/1806 nr. 129  1,4 mill 480,2 m2(128 m2) Kotehøyde 794 Maks mønehøyde 6 m Maks BYA 200 m2

Plassenuten 19 2/1805 nr. 130  1,4 mill 520,5 m2 (142 m2) Kotehøyde 793 Maks mønehøyde 6 m Maks BYA 200 m2


NORD I FELTET 7 planerte tomter

Plassenuten 42 nr. 144  2/1780 1,4 mill 327 m2 Kotehøyde 798 Maks mønehøyde 6 m Maks BYA 200 m2 (17 m x 12 m byggegrunn)

Plassenuten 38 nr. 146  2/1782 1,4 mill 319 m2 Kotehøyde 798 Maks mønehøyde 6 m Maks BYA 200 m2 (14 m x 14 m byggegrunn)

Plassenuten 36 nr. 147  2/1783 1,4 mill ferdig planert 340 m2 Kotehøyde 799 Maks mønehøyde 6 m Maks BYA 200 m2 (Ca 12 x 12 m byggegrunn)

Plassenuten 34 nr. 148 2/1778 1,4 mill 366 m Kotehøyde 802 Maks mønehøyde 7,5 m Maks BYA 200 m2

Plassenuten 32 nr. 149 2/1779 1,4 mill 365 m2 Kotehøyde 804 Maks mønehøyde 7,5 m Maks BYA 200 m2

Plassenuten 45 nr. 153 2/1777 1,4 mill 377 m2 25 (nord) x 15,1 (øst) x 25 (syd) x 15,1 (vest) Kotehøyde 809 Maks mønehøyde 6 m Maks BYA 200 m2 (ca 11 x 17 m byggegrunn)

Plassenuten 43 nr. 154 2/1784 1,4 mill 368 m Kotehøyde 809 Maks møne 6 m Maks BYA 200 m2

Skarsvegen 1 nr. 181 Kotehøyde 800 Maks mønehøyde 6 m Maks BYA 200 m2 2/1893, 788m2

Plassenuten 10 - Kr. 1.2 mill totalt + omkostn for tomt 12. og 13.
2/1237 tomt nr. 101  1,0 mill
439 m2 Kotehøyde 786 Maks mønehøyde 6 m MAX BYA 130 m2
13. Plassenuten 8 2/1809 tomt nr. 132 1,0 mill 342,7 m2 Kotehøyde 785 mønehøyde 6 m Max BYA 130 m2

Odno AS:
Tomt nr. 141 (Djupetjønn hyttegrend nr 82) 2 mill 2/1822 tomtestørrelse ca 500 m2 Kotehøyde 776 Maks mønehøyde 6 m Maks BYA 200 m2