• Velkommen til Skibbuveien 53!
  • En stor og flott hyttetomt på Skålevig på Flekkerøy
  • Fra tomten er det nydelig sjøutsikt og optimale solforhold
  • Pent beliggende på en liten høyde i terrenget
  • Kristiansand sentrum skimtes i bakgrunnen
  • Flekkerøy / Skålevig
  • Nydelige Skibbusundet like ved
  • Tomten er ikke opparbeidet
  • Utsikt mot Oksøy fyr
  • Det tinglyses båtfeste til ny eier på denne bryggen like nedenfor tomten
Selg med Exbo

Hjem / Skibbuveien 53 / Flekkerøy

Skibbuveien 53 / Flekkerøy

Flekkerøy | Stor og meget flott beliggende hyttetomt | Fantastisk sjøutsikt | Tinglyst p-plass og båtfeste

Prisantydning 3 200 000,-
Omkostninger 94 142,-
Totalpris 3 294 142,-
Tomteareal 1 218 kvm
Boligtype Hyttetomt

Se flere detaljer

Parkering

Det følger tinglyst rett til parkeringsplass på Gnr. 2 bnr. 11.

BÅTFESTE
Det vil i forbindelse med overskjøtingen tinglyses rett til båtfeste på gnr. 2 bnr. 11. Se vedlagt kart med merket plassering.
Selger opplyser om at rettigheten vil tinglyses på ny eiers navn og gjelde så lenge vedkommende eier eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan nr. 236 "Skålevik - Stegehei". Vedtatt 23.03.1972
Formål: Fritid

Tomten grenser til friområde.


PLAN NR. 236 SKÅLEVIK - STEGEHEI
Reguleringsbestemmelser
i tilknytning til reguelringsplan for del av gnr. 2 Skålevik - Stegehei
på Flekkerøy i Kristiansand kommune.
Stadfestet 23. O3. 1972
--------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

§ 2.
I friarealet kan det med byplanrådets samtykke oppsettes innretninger og oppføres byggverk som etter byplanrådets skjønn ikke er til hinder for området bruk som fri området.

§ 3.
Tatt ut etter bygn.rådets vedtak 9.4.81

§ 4.
På hyttetomtene kan oppføres hytte i 1 etasje.

§ 5.
Bygningsrådet skal påse at bygningene tilpasses terrenget og får en harmonisk utforming og farge med ensartet takvinkel i samme gruppe. Takvinkelen skal godkjennes av bygningsrådet.
Bygningsrådet kan tillate mindre forskyvninger av bygninger og gjøre unntak fra den viste tomtedeling dersom spesielle grunner gjør dette ønskelig. Minsteavstand til nabogrense skal være 4 m.

§ 6.
Atkomstmulighet fra tomtene såsom trapper o.l. kan anordnes ut fra friarealet hvor dette er naturlig og hvor det ikke er til ulempe for bruk av arealet og den allmenne ferdsel.

§ 7.
Bygging må kke finne sted før samlet plan for vannforsyning og bortledning av kloakk-, skylle- og spillvann samt renovasjon er utarbeidet og godkjent av helserådet.

§ 8.
Etter reguleringsbestemmelsenes ikrafttreden er det ikke tillatt å etablere private servitutter som strider mot disse bestemmelser.

§ 9.
Ved siden av disse reguleringsbestemmelser kommer bestemmelsene i bygningsvedtektene for Kristiansand kommune til anvendelse.
Endr. av best. vedtatt i bygningsrådet 9.4.1981.

Byggemåte

Se info i reguleringsbestemmelser.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Lars Hauge

Lars Hauge

Eiendomsmegler

982 80 340
lh@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 3 200 000,-
Omkostninger 94 142,-
Totalpris 3 294 142,-
Tomteareal 1 218 kvm
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4204
Gårsnr 2
Bruksnr 851
Meglers referanse 3036826
Finnkode 122018901
Annonseendring 16.06.2022 16:01

Prisinformasjon

Prisantydning 3 200 000,-
Omkostninger 94 142,-
Totalpris 3 294 142,-
3 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-))
--------------------------------------------------------
94 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 294 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Det følger tinglyst rett til parkeringsplass på Gnr. 2 bnr. 11.

BÅTFESTE
Det vil i forbindelse med overskjøtingen tinglyses rett til båtfeste på gnr. 2 bnr. 11. Se vedlagt kart med merket plassering.
Selger opplyser om at rettigheten vil tinglyses på ny eiers navn og gjelde så lenge vedkommende eier eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan nr. 236 "Skålevik - Stegehei". Vedtatt 23.03.1972
Formål: Fritid

Tomten grenser til friområde.


PLAN NR. 236 SKÅLEVIK - STEGEHEI
Reguleringsbestemmelser
i tilknytning til reguelringsplan for del av gnr. 2 Skålevik - Stegehei
på Flekkerøy i Kristiansand kommune.
Stadfestet 23. O3. 1972
--------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

§ 2.
I friarealet kan det med byplanrådets samtykke oppsettes innretninger og oppføres byggverk som etter byplanrådets skjønn ikke er til hinder for området bruk som fri området.

§ 3.
Tatt ut etter bygn.rådets vedtak 9.4.81

§ 4.
På hyttetomtene kan oppføres hytte i 1 etasje.

§ 5.
Bygningsrådet skal påse at bygningene tilpasses terrenget og får en harmonisk utforming og farge med ensartet takvinkel i samme gruppe. Takvinkelen skal godkjennes av bygningsrådet.
Bygningsrådet kan tillate mindre forskyvninger av bygninger og gjøre unntak fra den viste tomtedeling dersom spesielle grunner gjør dette ønskelig. Minsteavstand til nabogrense skal være 4 m.

§ 6.
Atkomstmulighet fra tomtene såsom trapper o.l. kan anordnes ut fra friarealet hvor dette er naturlig og hvor det ikke er til ulempe for bruk av arealet og den allmenne ferdsel.

§ 7.
Bygging må kke finne sted før samlet plan for vannforsyning og bortledning av kloakk-, skylle- og spillvann samt renovasjon er utarbeidet og godkjent av helserådet.

§ 8.
Etter reguleringsbestemmelsenes ikrafttreden er det ikke tillatt å etablere private servitutter som strider mot disse bestemmelser.

§ 9.
Ved siden av disse reguleringsbestemmelser kommer bestemmelsene i bygningsvedtektene for Kristiansand kommune til anvendelse.
Endr. av best. vedtatt i bygningsrådet 9.4.1981.

Byggemåte

Se info i reguleringsbestemmelser.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank. Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet. La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Ikke fastsatt

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Skibbuveien 53 / Flekkerøy

Skibbuveien 53 4625 Flekkerøy

Lars Hauge, Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 40

Hyttetomt

Gnr. 2 bnr. 851 i Kristiansand kommune

1-22-0189

Se kart på finn-annonse eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Siste stykket inn til tomten er til fots.

Sjønær og attraktiv beliggenhet på Flekkerøy med nydelig utsikt mot Oksøy Fyr. Nærområdet byr på vakre svaberg og utallige holmer hvor dagsturene med båt kan nytes. Nydelige Skibbusundet like i ved. Flekkerøy har også mange flotte turløyper på merkede stier og opparbeidede grusveier.
Fra eiendommen er det kort avstand til sjøen og det følger med tinglyst båtfeste like nedenfor eiendommen.
Fra eiendommen er det ca. 20 minutter i bil til Kristiansand sentrum. Godt busstilbud fra Flekkerøy mot byen/Sørlandsparken.

Eiet tomt på 1218 kvm.
Tomten er pdd. ikke opparbeidet/planert, 100% naturtomt.