• Exbo v/Inge Johan Jenssen har gleden av å presentere Stigemo Hyttegrend for salg!
  • Stigemo Hyttegrend - Plankart
Selg med Exbo

Hjem / Stigemo Hyttegrend / Bygland

Stigemo Hyttegrend / Bygland

Flott område med lang strandlinje regulert som hytteområde | Kort til Bygland sentrum | Småbåthavn i reguleringsplanen

Prisantydning 2 290 000,-
Omkostninger 71 990,-
Totalpris 2 361 990,-
Tomteareal 60 946 kvm
Boligtype Hyttetomt

Se flere detaljer

Reguleringsforhold

Området er regulert under reguleringsplan for Stigemo, plan-ID:201106, fra 2/12-2014. tillegg er området under Kommuneplan 2011-2022 med plan-ID: 201101. Formål under kommuneplanen for området er fritidsbebyggelse.

Det er kjøpers plikt å sette seg inn i kommuneplanen og reguleringsplanen før budgivning. Kjøper plikter å gjøre egne undersøkelser ift. rekkefølgekrav og liknende som følge av utbygging av området. Se vedlagt reguleringsplan i salgsoppgaven for detaljer.

Det er strenge restriksjoner rundt kulturminner. Kjøper plikter å sette seg inn i begrensninger som kan forekomme på bakgrunn av disse. Se vedlagt kart over kulturminner på eiendommen.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 46425438

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Inge Johan Jenssen

Inge Johan Jenssen

Eiendomsmegler

46425438
ijj@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 290 000,-
Omkostninger 71 990,-
Totalpris 2 361 990,-
Tomteareal 60 946 kvm
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4220
Gårsnr 34
Bruksnr 93
Meglers referanse 3036617
Finnkode 122018501
Annonseendring 18.06.2024 13:46

Prisinformasjon

Prisantydning 2 290 000,-
Omkostninger 71 990,-
Totalpris 2 361 990,-
2 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
71 990,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 361 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Reguleringsforhold

Området er regulert under reguleringsplan for Stigemo, plan-ID:201106, fra 2/12-2014. tillegg er området under Kommuneplan 2011-2022 med plan-ID: 201101. Formål under kommuneplanen for området er fritidsbebyggelse.

Det er kjøpers plikt å sette seg inn i kommuneplanen og reguleringsplanen før budgivning. Kjøper plikter å gjøre egne undersøkelser ift. rekkefølgekrav og liknende som følge av utbygging av området. Se vedlagt reguleringsplan i salgsoppgaven for detaljer.

Det er strenge restriksjoner rundt kulturminner. Kjøper plikter å sette seg inn i begrensninger som kan forekomme på bakgrunn av disse. Se vedlagt kart over kulturminner på eiendommen.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Ingen ligningsverdi er satt på denne eiendommen. Kjøper må påregne at myndighetene ligner eiendommen i fremtiden og setter en formuesverdi.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Stigemo Hyttegrend / Bygland

Stigemo Hyttegrend 4745 Bygland

Kristoffer Munksgaard, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 47

Hyttetomt

Gnr. 34 bnr. 93 i Bygland kommune

1-22-0185

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen er lokalisert helt inntil Byglandsfjord ved Lislestraumen, bare noen få strakser fra E9 etter Nesmoen og lite oppforbi Bygland sentrum. Området er svært nært selve fjorden med en lang strandlinje mot den. I området har man mange aktivitetsmuligheter med mye aktivitet i fjorden. I tillegg er det mange flotte steder å ta toppturer til i området. Eiendommen ligger bare noen minutters kjøring fra Bygland sentrum og ca. 40 minutters kjøring fra Evje og Hornnes sentrum. Det er også rundt 42 minutter til Brokke Alpinsenter.

Eiet tomt på 60946 kvm. Hjelpelinjer rundt vannkant, avvik kan forekomme.
Eiendommen er ikke opparbeidet.

Det er registrert kulturminner på eiendommen (se vedlagt kart):
- 156577 Kullfremstillingsanlegg - Automatisk fredet - Arkeologisk lokalitet
- 111568 Bosetning-aktivitetsområde - Automatisk fredet - Arkeologisk lokalitet
- 130431 Jernvinneanlegg - Automatisk fredet - Arkeologisk lokalitet

Det er kjøpers ansvar å sette seg inn i eiendommen, både ved å sette seg inn i muligheter og begrensninger.