• Velkommen til Morgans vei 6B!
 • Idyllisk og solrik hyttetomt i Brekkestø (Linjene er ikke nøyaktige, men indikerer tomtens beliggenhet)
 • Flere av hyttetomtene i feltet har allerede fått oppført hytter
 • Illustrasjon og eksempel til hytte på tomten
 • Fasade
 • Situasjonsplan
 • Plantegning 1.etasje
 • Plantegning 2.etasje
 • Brekkestø brygge
 • Brekkestø er et svært populært sommersted i Blindleia
 • Utsiktspunkt i Brekkestø
 • Tomten har gode lysforhold og vegetasjonen tilfører fritidseiendommene variasjon og naturskjønnhet
 • Drone av området
Selg med Exbo

Hjem / Morgans vei 6B / Brekkestø

Morgans vei 6B / Brekkestø

Tomt med prosjektert hytte i Brekkestø kun 500 meter fra Blindleia. Solrik og idyllisk beliggenhet!

Prisantydning 1 200 000,-
Omkostninger 44 740,-
Totalpris 1 244 740,-
Tomteareal 705 kvm
Boligtype Hyttetomt

Se flere detaljer

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til fritidsbebyggelse- frittliggende, under navn Brekkekjær pensjonat, ikrafttredelse 15.11.2017.


Det er reguleringsplaner under arbeid i området:
Navn: Detaljregulering for Såmunds kjerr.
Status: Planlagging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 954 26 574

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Benjamin Stiansen

Benjamin Stiansen

Eiendomsmegler

954 26 574
bs@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 200 000,-
Omkostninger 44 740,-
Totalpris 1 244 740,-
Tomteareal 705 kvm
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4215
Gårsnr 6
Bruksnr 242
Meglers referanse 3044766
Finnkode 624007201
Annonseendring 19.06.2024 15:01

Prisinformasjon

Prisantydning 1 200 000,-
Omkostninger 44 740,-
Totalpris 1 244 740,-
1 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-))
--------------------------------------------------------
44 740,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 244 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til fritidsbebyggelse- frittliggende, under navn Brekkekjær pensjonat, ikrafttredelse 15.11.2017.


Det er reguleringsplaner under arbeid i området:
Navn: Detaljregulering for Såmunds kjerr.
Status: Planlagging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Ligningsverdi kr 960 000 per 2022.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Morgans vei 6B / Brekkestø

Morgans vei 6B 4780 Brekkestø

Isabel Bermudez, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 82 57

Hyttetomt

Gnr. 6 bnr. 242 i Lillesand kommune

6-24-0072

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Brekkekjær ligger like ved Brekkestø og er et nytt, sjarmerende hytteområde under utvikling. Området ligger lunt, solrikt til og er bebygget med hytter som er nøye tilpasset omgivelsene med hver sitt særpreg. Brekkestø er en herlig plass med populær uthavn litt innenfor Blindleia og har stor aktivitet på sommeren hvor det er matbutikk, isbar (ryktet sier Norges største iskuler) og en offentlig brygge med bensinpumpe.

Området består av både hytter og fastboende.
Brekkekjærhaven: Det gamle hovedhuset på Brekkekjær pensjonat er under restaurering og inneholder cafe og bolig.
Det er allerede opparbeidet en hyggelig have med aktiviteter til glede for området og tilreisende og det er mulighet for leie av selskapslokale.
Brekkekjær gartneri i direkte nærhet!


Hyttefeltet består av 11 tomter med byggeklausul fra Hellvik Hus. Forslag til hytta som ligger vedlagt er arkitekttegnet tilpasset optimalt for denne tomten. Hytta er ikke søkt om til kommunen, og det kan derfor velges en annen hytte, om ønskelig.

Selger har inngått avtale med Hellvik Hus om levering av hytte. Kjøper forplikter seg til å overta denne avtalen. Det er mulig å kjøpe seg ut av avtalen mot et vederlag.


En liten spasertur tar deg ned til sagnomsuste Brekkestø med sine hvite Sørlandshus, butikk og båthavn. Rundt om på øya ellers er det god anledning til båtliv, fiske, bading og turer. Helvik Hus tilbys forslag til arkitekttegnede fritidsboliger som er tilpasset området med vekt på energi og miljø, naturmaterialer og lokale fargetradisjoner som er tilpasset tomtenes kvaliteter og stedets karakter. Fritidsboligen kan bygges ut over tid og universell tilgjengelighet etter behov.

Tomten ligger ca. 10 km fra Lillesand sentrum og ca. 34 km fra Kristiansand sentrum og har et godt bevart bygningsmiljø fra eilskutetiden.

Eiet tomt på 705 kvm.
Flott råtomt/naturtomt som i hovedsak består av naturlig vegetasjon.
Nydelig naturtomt/råtomt som i hovedsak består av naturlig vegetasjon og knauser bakerst på tomt. Tomten er solfylt og lun med sol fra morgen til kveld.

Fra tomten til sjøen er det kun 500 meter!