• Exbo v/ Lars Hauge har gleden av å presentere denne sjeldne muligheten
  • En eldre sjøbod på tomt med strandlinje i Grunnvågkilen på Flekkerøy
  • Idyllisk beliggenhet nede ved vannet
  • Sjøboden er eldre og i dårlig stand. Ny eier bør påregne oppgraderinger
  • Utsikt fra eiendommen
  • Tomten er i dag ikke opparbeidet med annet enn sjøboden
Selg med Exbo

Hjem / Belteviga / Flekkerøy

Belteviga / Flekkerøy

Sjøbod på sjelden eiendom beliggende ved sjøen | Renoveringsobjekt

Prisantydning 1 790 000,-
Omkostninger 58 892,-
Totalpris 1 848 892,-
Bruksareal 15 kvm
Tomteareal 106 kvm
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Sjøbod: Bruksareal: 15 kvm

Det er ikke foretatt en arealoppmåling av takstmann, men selger har selv målt opp lengde X bredde på sjøboden med egen lasermåler.

Parkering

Det er pt. ingen parkeringsmuligheter på/like ved tomten. Selger opplyser om at det er muligheter til å leie parkeringsplass i nærområdet. Dette forvaltes av Kjære Fellesmark og har tom. inneværende periode kostet kr. 2000,- pr. år. Kontakt megler for mer info.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommunedelsplan for "Flekkerøya - Del av strandsonen":
Formål: Sjøbod/lager/brygge

Byggemåte

Se vedlagte reguleringsbestemmelser under §3 "Krav til bebyggelse", pkt. E og G for utfyllende informasjon.

Eiendommen selges uten godkjent byggesøknad og ny eier er selv ansvarlig for denne prosessen. Interessenter anbefales å kontakte Kristiansand Kommune før budgivning ved spørsmål rundt lovlighet vedr. evt. fremtidig utbygging/endring på tomten.

Innhold

Sjøbod:
1.Etasje: Bod/lagring

Standard

Sjøboden på eiendommen er i eldre og dårlig stand og her bør ny eier påregne vesentlige oppgraderinger.

Oppvarming

Sjøboden er uinnredet og har således ingen kilder for oppvarming.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Lars Hauge

Lars Hauge

Eiendomsmegler

982 80 340
lh@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 790 000,-
Omkostninger 58 892,-
Totalpris 1 848 892,-
Bruksareal 15 kvm
Tomteareal 106 kvm
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4204
Gårsnr 4
Bruksnr 243
Meglers referanse 3037427
Finnkode 122027701
Annonseendring 18.08.2022 09:26

Prisinformasjon

Prisantydning 1 790 000,-
Omkostninger 58 892,-
Totalpris 1 848 892,-
1 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-))
--------------------------------------------------------
58 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 848 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Sjøbod: Bruksareal: 15 kvm

Det er ikke foretatt en arealoppmåling av takstmann, men selger har selv målt opp lengde X bredde på sjøboden med egen lasermåler.

Parkering

Det er pt. ingen parkeringsmuligheter på/like ved tomten. Selger opplyser om at det er muligheter til å leie parkeringsplass i nærområdet. Dette forvaltes av Kjære Fellesmark og har tom. inneværende periode kostet kr. 2000,- pr. år. Kontakt megler for mer info.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommunedelsplan for "Flekkerøya - Del av strandsonen":
Formål: Sjøbod/lager/brygge

Byggemåte

Se vedlagte reguleringsbestemmelser under §3 "Krav til bebyggelse", pkt. E og G for utfyllende informasjon.

Eiendommen selges uten godkjent byggesøknad og ny eier er selv ansvarlig for denne prosessen. Interessenter anbefales å kontakte Kristiansand Kommune før budgivning ved spørsmål rundt lovlighet vedr. evt. fremtidig utbygging/endring på tomten.

Innhold

Sjøbod:
1.Etasje: Bod/lagring

Standard

Sjøboden på eiendommen er i eldre og dårlig stand og her bør ny eier påregne vesentlige oppgraderinger.

Oppvarming

Sjøboden er uinnredet og har således ingen kilder for oppvarming.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Rekvirert, ikke mottatt

Andre opplysninger

Evt. søknadspliktige tiltak/endringer på eiendommen av ny eier i fremtiden er ny eiers risiko. Selger bærer ikke ansvar for hva ny eier vil få godkjent av kommunen eller ikke.

Den tinglyste bruksretten på eiendommen som skal slettes vil bli sendt inn straks etter budaksept. Ved ønske om en rask overtakelse tas det forbehold fra selgers side om at overtakelse ikke kan skje før rettigheten er ferdig slettet.

Enkelte av de tinglyste servituttene på eiendommen har ved en feil fulgt med automatisk fra da eiendommen ble skilt ut fra 4204-4/8 og vil således ikke ha påvirkning på denne eiendommen da de gjelder andre områder på Flekkerøy. Megler har fjernet disse fra salgsoppgaven, men de vil ikke bli slettet fra grunnboken til eiendommen.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Belteviga / Flekkerøy

Belteviga 4625 Flekkerøy

Lars Hauge, Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 40

Fritidseiendom

Byggeår for sjøboden på eiendommen er ukjent for selger og Kristiansand kommune.

Gnr. 4 bnr. 243 i Kristiansand kommune

1-22-0277

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Ved bruk av GPS er det Belteviga 204 og 206 som er de nærmeste registrerte adressene.

Det siste stykket av veien ned til sjøbodene anbefales å ta til fots, pga. smal vei.

Idyllisk og solrik beliggenhet på Haraldsodden nesten helt innerst i Grunnevågkilen, vest på Flekkerøy, hvor det finnes flere flotte svaberg og badeplasser i området.
Her er den vakre Kristiansand-skjærgården nærmeste nabo og holmene mange i tallet. Kort avstand i båt også mot Søgne-skjærgården med sine kjente og populære friluftsdestinasjoner. Fra eiendommen er det kun ca. 15 minutter i bil til Kristiansand sentrum.

Eiet tomt på 106 kvm.
Tomten er ikke opparbeidet i dag utenom sjøboden. Bak sjøboden har naboeiendom tinglyst rett til adkomstvei inn til sin sjøbod, samt tinglyst rett til å ha liggende rør til vann/kloakk i grunnen.