Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Nå har vi for salg en flott enebolig. Eiendommen ligger sentralt til i nedre del av Oftebro som er et godt etablert boligfelt. Det er kort vei til Lyngdal sentrum med alle fasiliteter og til handelsparken. Boligen vil være merket med til-salgs-plakat fra EXBO eiendom.

Tomt

Fellestomt på 2197 kvm. Tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel og en god terrasse. Se vedlagt kart i salgsoppgaven.

Adresse

Oftebroveien 4B
4580 Lyngdal

Informasjon

Adresse:
Oftebroveien 4B
4580 Lyngdal

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 143 m2

Finn ID: 168371575

Omkostninger

2 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
73 192,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 663 192,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4225
Gårdsnr: 162
Bruksnr: 35

Parkering

Parkering i garasje eller på tomten.

Ferdigattesten utstedt av Lyngdal kommune er gitt for både hus og garasje. Kommunen kan dog ikke finne tegninger eller søknad på garasjen i deres arkiver.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsbestemmelser for Oftebro ggr 162 bnr 35 samt bnr 16 vedtatt 20/05-2010 og er regulert til småhusbebyggelse. Deler av felles areal er regulert til kjøreveg og parkering.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen inneholder:
1. etasje: Gang/trapperom, bad, vaskerom, 2 soverom og stue/soverom samt garasje.
2. etasje: Soverom, bad, stue og kjøkken.
Alle rom er betegnet som P-rom med unntak av garasje.

Dagens romløsning samsvarer med godkjente tegninger. Det er ikke bygget bod under trapp som anvist på tegning.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig over 2 plan med tilhørende garasje like ved Lyngdal sentrum. Boligen er oppført på såle av betong med støpte kjellervegger.Det er tilbakefylte masse bak boligen. Yttervegger er oppført med bindingsverk og utvendig malt trekledning. Taket er tekket med betongtakstein.
Innvendig er boligen innredet med normal standard og bruksslitasje sett i forhold til alder. Følgende punkter antas å ha størst betydning i en eventuell salgsituasjon.
Det må påregnes normalt vedlikehold av malt treverk montert utvendig.
Balkongdekket og rekkverk har normal slitasje fra vær og ytre påkjenninger. TG: 2
Stålpipe har bulk i overflaten. TG: 2
Badene har ikke tilfredstillende fallforhold utenfor dusjsonen. TG: 2
Trapp har slitasjemerker som opplyses å bli utbedret. TG: 2
Spørsmål ang tilstandsrapporten skal rettes til Takstingeniør Roy Grimestad på tlf 918 55 309.

Oppvarming

Vedovn stuen. Varmepumpe i trapp.
Varmekabler i gang og på begge baderommene.
Ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Eiendommen har offentlig vann og avløp.
Privat vei opp til boligen som er felles på fellestomt.
Hver seksjonseier har ansvar for sin del av tomt. Det som er felles og kan fordeles mellom seksjonene skal gjøres det ved eventuell vedlikehold. Sameiebrøk 144/778.

Offentlige avgifter

Lyngdal 2019
Vann: kr. 1215,- + forbruk i følge vannmåler kr. 11,57 pr. m3
Avløp: kr. 1455,- + forbruk i følge vannmåler kr. 12,48 pr. m3
Standard renovasjon: kr. 2 901,84,-
Brannsyn, feier: kr. 493,- pr pipe.
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendommen har vannmåler.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1994/569-1/40 Erklæring/avtale 21.02.1994
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Overført fra: 1032-162/35
Gjelder denne registerenheten med flere

2012/4554-1/200 Seksjonering 03.01.2012
opprettet seksjoner: snr: 3 formål: Bolig
sameiebrøk: 144/778

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest ihht. Lyngdal kommune vedtatt 27.01.2012

Konsesjon

Kjøper plikter å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 900 635 per 2018
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 3 242 285 per 2018

Fellesutgifter

Etter vedtekter skal hver seksjonseier dekke sine utgifter og står ansvarlig selv for vedlikehold av sitt eget. Kostnader som skulle oppstå som er felles vil deles ihht. sameiebrøk 144/778.
Det er per dags dato ingen fellesutgifter ihht. selger.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Roy Grimestad samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Vedtekter kan fåes ved henvendelse til megler.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler