Beliggenhet

Drangsvann ligger i utkanten av Kr.sand - Midt mellom kvadraturen og sørlandsparken (ca 8 km fra kvadraturen). Feltet har kort vei til flyplass, dyrepark, golfbane, og ligger i gåavstand til idrettsanlegg. Flotte turområder i nærheten, og grenser bl.a til opp til friområdet ved Sukkevann, og har dermed gåavstand til flere badeplasser. Stor båthavn og bydelssenter i Rona. Busstopp ved tomtefeltet, og kort vei til metro.

Tomt

Eiet tomt på 13124 kvm.
Tomten ligger ved innkjøringen til større byggefelt/ny bydel med kort vei til buss, butikk, badeplasser m.m

Reguleringsforhold

Tomtefeltet ligger under regulering for Benestad plan nr. 902 Regulert for bolig BB3

Kontakt megler for utfyllende info om rekkefølgekrav etc.

Felt BB3:
Detaljregulering skal avklare boligtype. I feltet planlegges enten blokkbebyggelse i inntil 3 etasje der eksisterende bebyggelse forutsettes revet, eller konsentrert småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer og/eller frittliggende småhusbebyggelse i inntil 2 etasjer der eksisternde bebyggelse kan bestå.

I feltet tillates minimum 24 og maksimum 50 boenheter - BRA er inntil 5.500 m2

Grunnkrets: 1807 Strømme
Valgkrets: 14 Søm / Strømme
Kirkesogn: 5010301 Randesund

Adresse

Høvågveien BB3
4638 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Høvågveien BB3
4638 Kristiansand S

Boligtype: Enebolig
Eieform:
Primærrom: m2

Finn ID: 149924260

Omkostninger

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 67
Bruksnr: 3

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1874/990029-1/93 Bestemmelse om veg 05.10.1874
1950/502391-1/93 Skjønn

13.11.1950
Elektriske kraftlinjer
Gjelder denne registerenheten med flere

1958/2487-1/93 Erklæring/avtale 23.07.1958
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

1966/522-1/93 Best. om vann/kloakkledn. 26.01.1966
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1967/8732-2/93 Best. om vann/kloakkledn. 29.11.1967
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:67 Bnr:9

1975/187-1/93 Bestemmelse om vannledn. 08.01.1975
Gjelder denne registerenheten med flere

1983/8411-1/93 Bestemmelse om veg 27.06.1983
Rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:69 Bnr:10

1989/354-1/93 Bestemmelse om veg 09.01.1989
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:67 Bnr:10
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet


2017/648396-1/200 Bestemmelse om veg 19.06.2017 21:00
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:67 Bnr:9

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 513 231
Som sekundærbolig: kr 1 847 632

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Svenn Erik Kvannes
Svenn Erik Kvannes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler