Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott beliggenhet sentralt på Bygland. Fra boligen har man kort vei til fasiliteter som skole, barnehage, dagligvarebutikk og bensinstasjon.
Det er kort vei til vakre den Byglandsfjorden og nydelige turområder like i nærheten.

Tomt

Eiet tomt på 1554 kvm.
Opparbeidet med frittstående garasje, ellers naturtomt.

Adresse

Sentrum 27
4745 Bygland

Informasjon

Adresse:
Sentrum 27
4745 Bygland

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 210 m2

Omkostninger

1 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
43 622,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 343 622,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 938
Gårdsnr: 47
Bruksnr: 84

Parkering

Parkering i garasje eller på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for "Bygland Sentrum" datert 17.04.08.

Godkjent regulert for bolig, forretning og kontor.

Før tiltak kan setjast i verk skal det utarbeidast bebyggelsesplan for området.
(dvs. f.eks. ved tilbygg)

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.etg: Stue, stue, spisestue, peisestue, kjøkken, entrè/trapp, vindfang, bad, soverom.
2.etg.: 3 soverom, bad, trapp/gang.

S-rom:
1.etg.: Boder. Trapperom.
Kjeller: 3 kjeller-rom.

Frittstående garasje: BRA 19 kvm, BTA 22 kvm.

Deler av boligen har tidligere vært posthus. Tegninger fås ved henvendelse til megler.
Det finnes ikke godkjente bygningstegninger på boligen som den er i dag. Det vites derfor ikke om noen rom er endret uten at dette er søkt godkjent hos kommunen. Rombetegnelsene er tatt ut fra dagens bruk.

Standard

Enebolig sentralt på Bygland.

Takstmannens konklusjon:
Sammenfattet beskrivelse
Enebolig på Bygland. Garasje på tomten. Boligen er oppført i ca 1933 og tilbygget i ca. 1980. Det er utført oppussing og noen oppgraderinger av bla: Badet i 1.etg. er pusset opp.
Boligen fremstår i eldre teknisk stand. Den er vedlikeholdt og vurdert ut i fra alder og normal bruk. Boligen begynner å bli noen år. Noen bygningsdeler i fra
byggeår kan ha behov for vedlikehold og normale oppgraderinger. Men det vil si at det meste av boligen trenger oppussing og renovering. Boligen er å regne
som et oppussingsobjekt.
Forøvrig må rapporten leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedovner og strøm. Varmepumpe er montert.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei og kloakk.
Privat brønn.
I 1994 vart stikkleidning for vatn ført fram til utside på grunnmur samtidig med at bustaden vart tilkolpla kommunal avløpsleidning.
Kommunen kan pålegge ny eier å tilkople seg kommunalt vann. Dette har kommunen estimert til å bli kr. 30 000,- i tilkoplingsavgift.

Offentlige avgifter

Abonnement kloakk: kr. 4661,25,-.
Renovasjon: kr. 3 948,75,-.
Feiing/tilsyn: kr. 610,-.
Vannmålerleie: kr. 345,-.
Totalt: kr. 9 565,-.

A konto kloakk: kr. 37,19,- pr. kubikk.

Faktureres 4 ganger per år.
Bygland kommune har ikke eiendomsskatt.
Det er krav til vannmåler, det har denne boligen i forbindelse med kloakk.
Kommunen kan pålegge ny eier å tilkople seg kommunalt vann. Dette har kommunen estimert til å bli kr. 30 000,- i tilkoplingsavgift.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1941/100566-1/93 Best. om vann/kloakkledn. datert 22.11.1941.


1981/102458-1/93 Erklæring/avtale, datert 27.05.1981.
Bestemmelse om bebyggelse
Eier fraskriver seg mulighet for erstatning for skade/ulempe som måtte skyldes fremtidig veivedlikehold, utbedringsarbeider eller vegtrafikk.

1981/103024-1/93 Erklæring/avtale, datert 02.07.1981. Dette gjelder også erkl. 1981/103319.
Midlertidig dispensasjon fra Vegloven vedr. byggegrensebest.
Eier fraskriver seg mulighet for erstatning for skade/ulempe som måtte skyldes fremtidig veivedlikehold, utbedringsarbeider eller vegtrafikk.


1982/102934-1/93 Rettighet, datert 08.09.1982.
Rettighetshaver:Bygland Postkontor
Lnr: 1081550
LEIE AV NÆRINGSLOKALE
LEIE-TID: 10 ÅR
ÅRLIG AVGIFT NOK 30,000

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen i kommunens arkiver.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Forsøkt rekvirert, ikke mottatt.

Andre opplysninger

Det er forkjøpsrett på eiendommen.
-Folk i Haugå-slekta har forkjøpsrett til kjøp av gnr. 47 bnr 84 i Bygland ved å tre inn i høyeste bud som blir gitt for eiendommen på det åpne marked.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Henrik Løvdal, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Dette er et dødsbo. Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Kontakt

Ken Morten Egenes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler