Adkomst

Kjør fra Lillesand mot Birkeland. Etter å ha passert Eikeland og kjørt litt videre, så ser en eiendommen på høyre side av veien. Første bolig på høyre side etter kommunegrensen. Boligen er merket med til salgsplakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i idylliske og naturskjønne omgivelser, med få minutters gange til bade- og fiskemuligheter i Fjellvann. Det er god plass rundt boligen. Fra eiendommen er det ca. 5 minutters kjøring til E18, 8 minutter til Lillesand og 4 minutter til Birkeland sentrum.

Tomt

Eiet tomt på 3269 kvm.
Opparbeidet med plen, grusvei, mur, trær. Deler av tomten er naturtomt. En del av tomten ligger et sykke fra huset, se tomtekartet i prospektet.

Adresse

Birkelandsveien 780
4760 Birkeland

Informasjon

Adresse:
Birkelandsveien 780
4760 Birkeland

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 62 m2

Finn ID: 168327926

Omkostninger

1 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
47 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 497 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4216
Gårdsnr: 86
Bruksnr: 10

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område under kommuneplanen avsatt til LNFR-område. Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder. Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1. etasje: Ganger, trapperom, stue, kjøkken og bad.
Loftsetasje: S-rom: Boder.
Det foreligger ikke tegninger av boligen i kommunens arkiver. Dagens bruk av rommene kan være annerledes enn det, det var opprinnelig uten at dette er søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon: Enebolig oppført ca. 1929 og tilbygget i 2006. Bygningen er utformet med saltak konstruksjon og tekket med betongtakstein. Fasadene er hovedsakelig kledd med stående kledningsbord. Boligen varmes opp med vedfyring og ellers strøm. Den opprinnelige bygningsmassen, inkludert overflater og installasjoner, er i all hovedsak av eldre dato og fremstår med noe slitasje og tegn til aldring. Eiendommen vil ha behov for utbedringer/oppgraderinger. Anbefaler å medbringe sakkyndig på visning for kartlegging av omfang og utbedringskostnader. I forbindelse med befaringen ble det avdekket noen avvik, aktuelle punkter og mulige tiltak vises til i rapporten.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:
- Eiendom med behov for oppgraderinger

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at rapporten leses i helhet. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stue, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Privat stikkvei fra hovedvei. Privat vann fra brønn / kilde på naboeiendom. Vann er hentet fra denne kilden i over 30 år. Eiendommen er tilkoblet septiktank.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 3 583 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 3410,- og feiing.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 7 150,-. Dette beløpet er for 3x120 liters dunker + slamtømming+ fellesutgifter. Det er 2 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2014/318373-1/200 Kjøpekontrakt
22.04.2014
Rettighetshaver:AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Org.nr: 943039046

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.

Konsesjon

Kjøper plikter å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2018:
Som primærbolig: kr 306 688
Som sekundærbolig: kr 1 104 075

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler