• Tverrøya ligger ytterst ved Skagerak, med god broforbindelse i 2 retninger
  • Utsiktsplass fra Kilsund ut mot Skagerak
  • Nærbutikk med langåpent om sommeren
  • Offentlig badeplass på innsiden av øya
  • Badeplassen ligger 12 minutters gange fra tomten
  • Mulighet for å søke om leie av båtplass
  • Fjordarmen på innsiden av øya
  • Tomta ligger i et rolig og lunt område. Noe opparbeidet på rett under 1 mål
  • Sittegruppe og dobbeltseng
  • Sovealkove med dobbeltseng
  • Bad/Toalett
Selg med Exbo

Hjem / Briggveien 12 / Staubø

Briggveien 12 / Staubø

Staubø - Tomt med campingvogn med sjønær beliggenhet - Ingen byggeklausul - Sørlandsidyll!

Prisantydning 790 000,-
Omkostninger 34 490,-
Totalpris 824 490,-
Tomteareal 904 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Parkering

Parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Tomten ligger under "Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Yttrebø, makeskifte, endring, Yttrebø i Arendal kommune". Stadfestet 03.05.1973, og er godkjent utnyttet for kjørevei og park Og er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.
Det foreligger arealplan under arbeid i nærheten av eiendommen, planavn " Gnr. 74 bnr .42"
Se vedlagt kart i salgsoppgaven.

Byggemåte

Tomten er ikke bebygd, og leveres uten byggeklausul. Det vil si at kjøper står fritt til å velge hvilken byggmester han vil benytte for oppføing av bolig. Det henvises ellers til reguleringsplanen for utfyllende informasjon om byggehøyder, antall etasjer.

Innhold

Campingvogna er i forholdsvis god stand. Teltet er lite brukt og ligger under dobbeltsenga. Kjøkkenkroken er ikke med på bildene men er i god stand. 

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 982 80 342

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Martin Olsen

Martin Olsen

Eiendomsmegler

982 80 342
mo@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 790 000,-
Omkostninger 34 490,-
Totalpris 824 490,-
Tomteareal 904 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4203
Gårsnr 74
Bruksnr 481
Meglers referanse 3045620
Finnkode 424004901
Annonseendring 27.06.2024 23:07

Prisinformasjon

Prisantydning 790 000,-
Omkostninger 34 490,-
Totalpris 824 490,-
790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-))
--------------------------------------------------------
34 490,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
824 490,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Tomten ligger under "Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Yttrebø, makeskifte, endring, Yttrebø i Arendal kommune". Stadfestet 03.05.1973, og er godkjent utnyttet for kjørevei og park Og er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.
Det foreligger arealplan under arbeid i nærheten av eiendommen, planavn " Gnr. 74 bnr .42"
Se vedlagt kart i salgsoppgaven.

Byggemåte

Tomten er ikke bebygd, og leveres uten byggeklausul. Det vil si at kjøper står fritt til å velge hvilken byggmester han vil benytte for oppføing av bolig. Det henvises ellers til reguleringsplanen for utfyllende informasjon om byggehøyder, antall etasjer.

Innhold

Campingvogna er i forholdsvis god stand. Teltet er lite brukt og ligger under dobbeltsenga. Kjøkkenkroken er ikke med på bildene men er i god stand. 

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 119 790 per 31.12.22 Ligningsverdi som sekundærbolig kr per 31.12.22

Andre opplysninger

I følge tinglyst erklæring datert: 19.09.2007
Skal fremtidig bebyggelse på denne tomten tilrettelegges på en slik måte at den muliggjør enkel adkomst med vei, vann og kloakk til bakenforliggende eiendom Gnr: 74 bnr 236(237 og 239)

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Briggveien 12 / Staubø

Briggveien 12 4920 Staubø

Martin Olsen, Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 42

Boligtomt

Gnr. 74 bnr. 481 i Arendal kommune

4-24-0049

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Tomten er merket med tilsalgs plakat fra Exbo. Tomten kan fritt besiktiges.

Tomten ligger flott til i etablert boligområde. Fra tomten er det gåavstand ned til Flosta barneskole. Det er også kort vei til matbutikk. Om sommeren er det et yrende båtliv i området.

Eiet tomt på 904 kvm.
Flat topp med gruslagt vei, litt fjellknaust og ellers plen.

Tomten leveres som råtomt uten byggeklausul. Kjøper står fritt til å velge byggmester/husleverandør. Kjøper må selv stå for grunnarbeid, opparbeidelse, regulering og søknadsprosess med kommunen.