• Exbo / Inge Johan Jenssen har gleden av å presentere Åsafjellet 19!
  • De inntegnede grensene er bare for illustrasjon og ikke nøyaktige.
  • Tomtens plassering er merket med pil.
  • Utsikt
  • Tomten er plassert med kort vei til sandstrand og sjø.
Selg med Exbo

Hjem / Åsafjellet 19 / Søgne

Åsafjellet 19 / Søgne

Grovplanert tomt i et nytt boligområde på Eik, like ved Torvefjorden

Prisantydning 1 990 000,-
Omkostninger 63 892,-
Totalpris 2 053 892,-
Tomteareal 391 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Reguleringsforhold

Reguleringsformål: Boligbebyggelse

Boligen er regulert under Detaljregulering for Åsafjellet, plan-ID: 201406. Denne planen trådte i kraft 27.09.2018. I tillegg inngår området i Kommuneplan for Søgne 2018-2030 sin arealdel (plan-ID: 201615).

Det er i reguleringsplanen blant annet definert at det skal oppføres boliger med saltak mellom 22 og 40 grader, men at det også tillates flatt tak. Når dispensasjon ble gitt til å dele tomten B19 i to tomter gikk man samtidig inn for at det skulle bygges frittliggende eneboliger på tomten med kun 1 boenhet (skrevet i dispensasjonsvurdering ved deling av B19). Det er en forutsetning at kjøper setter seg nøye inn i reguleringsplanen for området (B19 er tomten kalt i reguleringen) før budgivning. Reguleringsplanen setter rammene for hvordan man kan utnytte tomten. Detaljreguleringen er vedlagt salgsoppgaven.

Det er satt visse rekkefølgekrav i planen:
- Kommunens kommentar til denne pr. 31/10-22 er at: "Byggesaksenheten mener at de fleste av rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan for Åsafjellet, med planid 4204-201406, er ivaretatt."
- Det opplyses i tillegg om at det tidligere er gitt dispensasjon fra rekkefølgekrav i andre ledd om E39 gjennom at byggherre betaler et anleggsbidrag pr. boenhet. Det må i så fall søkes til kommunen om dispensasjon i forhold til om denne eiendommen kan falle inn under samme løsning. Kommunen opplyser om at det i 2021 ble gitt en dispensasjon med et anleggsbidrag på 80.500,-. Beløpet indeksreguleres hvert år opplyser kommunen også om.
- Siste rekkefølgebestemmelse i paragraf 1 gjelder kun for B3 og omfatter ikke denne eiendommen.

Kulturminne i området, men ikke på selve tomten. Kontakt megler for mer informasjon.

Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse av tomten. Kjøper bærer selv ansvaret for kostnader og godkjennelse vedrørende søknadsprosessen med kommunen. Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og bestemmelser for å se hva som er lov og hvilke begrensninger som hviler på eiendommen og området rundt.

Vedlagt i salgsoppgaven ligger reguleringsplan, matrikkelkart, situasjonskart og kart over tomten.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 46425438

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Inge Johan Jenssen

Inge Johan Jenssen

Eiendomsmegler

46425438
ijj@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 990 000,-
Omkostninger 63 892,-
Totalpris 2 053 892,-
Tomteareal 391 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4204
Gårsnr 428
Bruksnr 373
Meglers referanse 3038845
Finnkode 122047001
Annonseendring 07.12.2022 14:27

Prisinformasjon

Prisantydning 1 990 000,-
Omkostninger 63 892,-
Totalpris 2 053 892,-
1 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
--------------------------------------------------------
63 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 053 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Reguleringsforhold

Reguleringsformål: Boligbebyggelse

Boligen er regulert under Detaljregulering for Åsafjellet, plan-ID: 201406. Denne planen trådte i kraft 27.09.2018. I tillegg inngår området i Kommuneplan for Søgne 2018-2030 sin arealdel (plan-ID: 201615).

Det er i reguleringsplanen blant annet definert at det skal oppføres boliger med saltak mellom 22 og 40 grader, men at det også tillates flatt tak. Når dispensasjon ble gitt til å dele tomten B19 i to tomter gikk man samtidig inn for at det skulle bygges frittliggende eneboliger på tomten med kun 1 boenhet (skrevet i dispensasjonsvurdering ved deling av B19). Det er en forutsetning at kjøper setter seg nøye inn i reguleringsplanen for området (B19 er tomten kalt i reguleringen) før budgivning. Reguleringsplanen setter rammene for hvordan man kan utnytte tomten. Detaljreguleringen er vedlagt salgsoppgaven.

Det er satt visse rekkefølgekrav i planen:
- Kommunens kommentar til denne pr. 31/10-22 er at: "Byggesaksenheten mener at de fleste av rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan for Åsafjellet, med planid 4204-201406, er ivaretatt."
- Det opplyses i tillegg om at det tidligere er gitt dispensasjon fra rekkefølgekrav i andre ledd om E39 gjennom at byggherre betaler et anleggsbidrag pr. boenhet. Det må i så fall søkes til kommunen om dispensasjon i forhold til om denne eiendommen kan falle inn under samme løsning. Kommunen opplyser om at det i 2021 ble gitt en dispensasjon med et anleggsbidrag på 80.500,-. Beløpet indeksreguleres hvert år opplyser kommunen også om.
- Siste rekkefølgebestemmelse i paragraf 1 gjelder kun for B3 og omfatter ikke denne eiendommen.

Kulturminne i området, men ikke på selve tomten. Kontakt megler for mer informasjon.

Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse av tomten. Kjøper bærer selv ansvaret for kostnader og godkjennelse vedrørende søknadsprosessen med kommunen. Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og bestemmelser for å se hva som er lov og hvilke begrensninger som hviler på eiendommen og området rundt.

Vedlagt i salgsoppgaven ligger reguleringsplan, matrikkelkart, situasjonskart og kart over tomten.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Ligningsverdi kr 57 398 per 31.12.20. Kjøper må påregne at eiendommens ligningsverdi øker i takt med verdien på eiendommen.

Andre opplysninger

Vel avgift: Området er knyttet til pliktig vei- og velforeningsavgift. Foreningen er under opprettelse og avgift er dermed ikke satt.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Åsafjellet 19 / Søgne

Åsafjellet 19 4640 Søgne

Kristoffer Munksgaard, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 47

Boligtomt

Gnr. 428 bnr. 373 i Kristiansand kommune

1-22-0470

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Åsafjellet er et flott nytt området lokalisert på Eik, like i nærheten av utløpet til Lundeelva. Området er hevet et godt stykke opp, noe som gir flotte solforhold til utsikt. Området rundt består hovedsaklig av spredt eneboligbebyggelse og det er mye familier i området. I området finner man Lunde barneskole og Tinntjønn ungdomsskole på Lunde i tillegg til Tangvall ungdomsskole og nye Søgne VGS som begge er snart ferdigstilt.

Eiet tomt på 391 kvm. Beregnet areal.
Tomten er grovplanert.

Vann og kloakk er lagt inn like innenfor tomtegrensen.

Når selgerne handlet tomten ble de opplyst om at tomten er grovplanert ca. 0,6m lavere enn kotehøyde oppgitt i reguleringsplan. Dette er ikke undersøkt noe videre. Kjøper overtar ansvar for å oppfylle reguleringsplanbestemmelsene, evt. søke egne endringer/dispensasjoner.

Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse av tomten. Kjøper bærer selv ansvaret for kostnader og godkjennelse vedrørende søknadsprosessen med kommunen. Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og bestemmelser for å se hva som er lov og hvilke begrensninger som hviler på eiendommen og området rundt.