• Tomteområde - omrissing ikke nøyaktig og kun til illustrasjon
Selg med Exbo

Hjem / Liberg 4 / Mosby

Liberg 4 / Mosby

Salg av regulert utbyggingsområde | Eiendom godkjent regulert for oppføring av 7 eneboliger

Prisantydning 1 950 000,-
Omkostninger 62 190,-
Totalpris 2 012 190,-
Tomteareal 8 845 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under plan nr. 818, reguleringsbestemmelser for bebyggelsesplan gnr. 28 bnr. 21 Mosby. Godkjent av byutviklingsstyret 14.12.2000.

Det er foretatt en mindre endring av §7, godkjent av plan- og bygningssjefen 30.01.2019.

Formål: bolig.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det forutsettes at ny eier setter seg grundig inn i dokumenter og planprosess i forkant av budgivning.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 98280349

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Terje Kvelland Skaara

Terje Kvelland Skaara

Eiendomsmegler

98280349
ts@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 950 000,-
Omkostninger 62 190,-
Totalpris 2 012 190,-
Tomteareal 8 845 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4204
Gårsnr 28
Bruksnr 21
Meglers referanse 3044379
Finnkode 124009201
Annonseendring 28.05.2024 15:50

Prisinformasjon

Prisantydning 1 950 000,-
Omkostninger 62 190,-
Totalpris 2 012 190,-
1 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
62 190,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 012 190,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under plan nr. 818, reguleringsbestemmelser for bebyggelsesplan gnr. 28 bnr. 21 Mosby. Godkjent av byutviklingsstyret 14.12.2000.

Det er foretatt en mindre endring av §7, godkjent av plan- og bygningssjefen 30.01.2019.

Formål: bolig.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det forutsettes at ny eier setter seg grundig inn i dokumenter og planprosess i forkant av budgivning.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Det foreligger ikke opplysninger om formuesverdi i skatteetatens register. Kontakt megler for mer informasjon.

Formuesverdi vil fastsettes på nye eiendommer avhengig av hva som oppføres.

Andre opplysninger

Informasjon fra selger om aktiviteter rundt eiendommen:

Aktiviteter utført I forbindelse med planprosess for Liberg 4.
1. Eiendom kjøpt i forbindelse med Tvangssalg.
2. kontrollert eiendom register og eksisterende utbygnings planer.
3. Eiendommen er godkjent utbygd med 7 stk eneboliger etter betingelser i reguleringsplan.
4. Vi iverksatte arbeid med Tekniske planer i henhold til Regulering som innbefatter:
- Overvann
- Veg og adkomst.
- Skiltplan
- Lys plan
- Friområder
- Rasfare
- Støy kart.
- VA
- Brøyte plan
- Parkering
5. teknisk plan er godkjent pr i dag.
6. Enebolig søkt revet
7. godkjenning for riving mottatt og riving gjennomført.
8. påbegynt rydding av eiendom ved felling av en del trær.
9. sendt søknad om oppføring av 7 stk eneboliger av enkel standard i hennhold til regulerings planens bestemmelser.
10. mottatt godkjenning av plassering og utnyttelse.

Det forutsettes at ny eier er profesjonell og gjernnomfører nødvendige undersøkelser med kommunen og konsulenter vedr planarbeid / fremdrift / tiltak før budgivning.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av alle vedlagte dokumenter i prospektet

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Liberg 4 / Mosby

Liberg 4 4619 Mosby

Terje Skaara, Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 49

Boligtomt

Gnr. 28 bnr. 21 i Kristiansand kommune

1-24-0092

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen ligger i et etablert og rolig område på Mosby med nærhet til butikk, bensinstasjon, skole og barnehage. I nærområdet er det mange turmuligheter med flotte turstier og fine utsiktspunkt. Det er også gode bademuligheter med nærhet til Hestevann og Otra.

Busstopp rett over gata med hyppige avganger til Kvadraturen. Kvadraturen ligger bare 10-15 minutters kjøretur unna eiendommen.

Fellestomt på 8845 kvm.