• Velkommen til Torjusheia!
  • Flott utsiktstomt ved sentrum
Selg med Exbo

Hjem / Torjusheigata 35 / Mandal

Torjusheigata 35 / Mandal

Torjusheia - En av byens beste utsiktstomter - Sentrumsnær med meget gode solforhold!

Prisantydning 3 480 000,-
Omkostninger 101 142,-
Totalpris 3 581 142,-
Tomteareal 514 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Parkering

Parkering opparbeides på egen tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 1 075 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Id 132
Navn Torjusheia
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 25.04.2002
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/132/Dokumenter/1002-132%20Torjusheia%20ME1%20Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 561 m
Formål Boligbebyggelse
Feltnavn B1
Delareal 514 m
Formål Boligbebyggelse
Feltnavn B2

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplan og bestemmelser.
Kjøper er ansvarlig for videre utarbeiding av tomten.
Kjøper er selv ansvarlig for søknadsprosessen med kommunen.

Se prospekt for reguleringskart og bestemmelser.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 458 38 665

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Alexander Skarpeid Lindland

Alexander Skarpeid Lindland

Eiendomsmegler

458 38 665
asl@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 3 480 000,-
Omkostninger 101 142,-
Totalpris 3 581 142,-
Tomteareal 514 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 160
Bruksnr 1264
Meglers referanse 3031821
Finnkode 321009801
Annonseendring 20.03.2023 15:17

Prisinformasjon

Prisantydning 3 480 000,-
Omkostninger 101 142,-
Totalpris 3 581 142,-
3 480 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
87 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 480 000,-))
--------------------------------------------------------
101 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 581 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Parkering opparbeides på egen tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 1 075 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Id 132
Navn Torjusheia
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 25.04.2002
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/132/Dokumenter/1002-132%20Torjusheia%20ME1%20Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 561 m
Formål Boligbebyggelse
Feltnavn B1
Delareal 514 m
Formål Boligbebyggelse
Feltnavn B2

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplan og bestemmelser.
Kjøper er ansvarlig for videre utarbeiding av tomten.
Kjøper er selv ansvarlig for søknadsprosessen med kommunen.

Se prospekt for reguleringskart og bestemmelser.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi vil beregnes når eiendommen er bebygd.

Andre opplysninger

Omkostninger tomteeier selv må påregne:

-2,5% dokumentavgift av tomtepris.
-Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 525,-.
-Tinglysningsgebyr obligasjon: kr. 525,-.
-Panteattest kjøper kr. 172,-.
-Påkoblingsavgift vann/kloakk.
-Kommunale avgifter etter Lindesnes kommune regulativ.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Torjusheigata 35 / Mandal

Torjusheigata 35 4514 Mandal

Pål Ødegård, Eiendomsmegler/Partner
Mob: 95 13 85 28

Boligtomt

Gnr. 160 bnr. 1264 i Lindesnes kommune
Tomten hører i dag til denne matrikkelen. Det vil bli opprettet ny matrikkel for tomten når denne er fradelt.
Det er altså tomten merket som B1 på reguleringskartet som her er til salgs og ikke huset som står markert som B2 i samme reguleringskart.

3-21-0098

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Tomten har en nydelig beliggenhet midt i smørøyet med utsikt og usjenert plassering. Man har utsikt til byen, elveløpet, Nua, Ryvingen og havet! Det er ellers kort vei til alle Mandals fasiliteter. Furulunden turområde med strender, skog og sjø kort vei unna.

Eiet tomt på 514 kvm.
Tomten leveres slik den står i dag, slik som besiktiges.

Tomten er foreløpig ikke fradelt. Opplysninger om tomtas areal er en cirka beregning ut ifra reguleringskartet. Kjøper er kjent med at ved oppmåling kan det forekomme avvik.

Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse av tomten. Kjøper bærer selv ansvaret for kostnader og godkjennelse vedrørende søknadsprosessen med kommunen.

Omkostninger og avgifter som er inkludert i tomtepris:

-Fradeling (kommunalt gebyr.)
-Tinglysning fradeling.
-Opprette ny eiendom (kommunalt gebyr karttjeneste)

Fradeling gjennomføres av selger fortløpende etter tomtesalg.