• Exbo har gleden av å presentere denne store og flotte tomten på Skålevik, Flekkerøy. NB: Påtegninger av tomtegrenser er ikke juridisk bindende, men ment som en illustrasjon. Se kart for nøyaktige grenser
  • Tomten er på hele 1 159 kvm og ligger fint og opphøyet til i terrenget. NB: Påtegninger av tomtegrenser er ikke juridisk bindende, men ment som en illustrasjon. Se kart for nøyaktige grenser
  • Solrik og idyllisk beliggenhet like ved det vakre Skibbusundet. NB: Påtegninger av tomtegrenser er ikke juridisk bindende, men ment som en illustrasjon. Se kart for nøyaktige grenser
  • Nærhet til sjøen og øvrige populære turområder. NB: Påtegninger av tomtegrenser er ikke juridisk bindende, men ment som en illustrasjon. Se kart for nøyaktige grenser
  • Skålevik, Flekkerøy, med Geiderøya nede til venstre i bildet
  • Skibbusundet og Geiderøya like ved
  • Tomten ligger fint opphøyet til i terrenget og har fra gammelt av hatt navnet
  • Fugleperspektiv
  • Bilder fra tomten
  • Det er tinglyst veirett (3 meters bredde + skråkanter) over naboeiendom, inn til tomten
Selg med Exbo

Hjem / Østerøya 221 / Flekkerøy

Østerøya 221 / Flekkerøy

Flekkerøy / Skålevik | Stor eneboligtomt med attraktiv beliggenhet | Sol fra morgen til kveld | Sjøutsikt

Prisantydning 2 190 000,-
Omkostninger 68 892,-
Totalpris 2 258 892,-
Tomteareal 1 159 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Parkering

Etableres evt. på egen tomt

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område.
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2011 er gjeldende. Området er i kommuneplanen avsatt "Bebyggelse og anlegg".

Kjøper plikter å sette seg inn i kommuneplanen og bestemmelser for å se hva som er lov og hvilke begrensninger som hviler på eiendommen og området rundt. Vedlagt i salgsoppgaven ligger kommuneplan, matrikkelkart, situasjonskart og kart over tomten.

Hensynssone: "Bevaring kulturmiljø"
Kristiansand kommune opplyser om at en byggesaksprosess i en hensynssone alltid må innom en ekstra instanse for godkjenning før endelig vedtak. Før byggesaksbehandling anbefaler kommunen at det gjennomføres en "forhåndskonferanse" hvor kommunen og ansvarlig søker sammen kan se på muligheter/restriksjoner på eiendommen.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 982 80 340

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Lars Hauge

Lars Hauge

Eiendomsmegler

982 80 340
lh@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 190 000,-
Omkostninger 68 892,-
Totalpris 2 258 892,-
Tomteareal 1 159 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4204
Gårsnr 2
Bruksnr 280
Meglers referanse 3040978
Finnkode 123023801
Annonseendring 02.05.2024 10:37

Prisinformasjon

Prisantydning 2 190 000,-
Omkostninger 68 892,-
Totalpris 2 258 892,-
2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-))
--------------------------------------------------------
68 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 258 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Etableres evt. på egen tomt

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område.
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2011 er gjeldende. Området er i kommuneplanen avsatt "Bebyggelse og anlegg".

Kjøper plikter å sette seg inn i kommuneplanen og bestemmelser for å se hva som er lov og hvilke begrensninger som hviler på eiendommen og området rundt. Vedlagt i salgsoppgaven ligger kommuneplan, matrikkelkart, situasjonskart og kart over tomten.

Hensynssone: "Bevaring kulturmiljø"
Kristiansand kommune opplyser om at en byggesaksprosess i en hensynssone alltid må innom en ekstra instanse for godkjenning før endelig vedtak. Før byggesaksbehandling anbefaler kommunen at det gjennomføres en "forhåndskonferanse" hvor kommunen og ansvarlig søker sammen kan se på muligheter/restriksjoner på eiendommen.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2021: kr 18 794,-

Andre opplysninger

Det foreligger ingen godkjente tegninger/byggetillatelser på eiendommen pdd. og selger tar således ikke noe ansvar for hva ny eier vil få godkjent å bygge på eiendommen, eller ikke.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres oppmerksom på at "tomtegrensen" som er tegnet inn på enkelte av bildene i salgsoppgaven er skissetegninger utarbeidet av Exbo. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende, men ment som en illustrasjon av tomtegrensens plassering.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Østerøya 221 / Flekkerøy

Østerøya 221 4625 Flekkerøy

Lars Hauge, Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 40

Boligtomt

Gnr. 2 bnr. 280 i Kristiansand kommune

1-23-0238

Se kart på finn-annonse eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Boligen er merket med EXBO til salgs-plakat og det vil bli skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisninger.

Sjønær og attraktiv beliggenhet på Flekkerøy med nydelig utsikt mot Oksøy Fyr. Nærområdet byr på vakre svaberg og utallige holmer hvor dagsturene med båt kan nytes. Nydelige Skibbusundet like i ved. Flekkerøy har også mange flotte turløyper på merkede stier og opparbeidede grusveier.
Fra eiendommen er det kort avstand til sjøen. Det er ca. 20 minutter i bil til Kristiansand sentrum. Godt busstilbud fra Flekkerøy mot byen/Sørlandsparken.

Eiet tomt på 1159 kvm.
Tomten er ikke opparbeidet i dag og fremstår som 100% naturtomt. En stor ubebygd tomt i et etablert nabolag. Tomten ligger fint til opphøyet i terrenget og har fra gammelt av hatt navnet "Utsikten". Sol fra morgen til kveld og prima sjøutsikt.