• Hjertelig velkommen til Bastuvika
  • Planlagt båthavn med sjøboder og båtplasser
  • En ny bolig, et hjem og en ny tilværelse i idylliske omgivelser
  • Nå kan du oppleve Bastuvika i en helt ny type virtuell filmopplevelse. Gå inn på Bastuvika digitalopplevelse.
Selg med Exbo

Hjem / Bastuvika / Farsund

Bastuvika / Farsund

Bastuvika - BO - I naturen - Ved havet - Nær byen.

Omkostninger 14 142,-
Totalpris 14 142,-
Tomteareal 650 kvm
Boligtype Annet

Se flere detaljer

Parkering

Det vil være parkering på egen tomt.
Det er regulert inn offentlig parkering i området. Se i reguleringsplan som er vedlagt salgsoppgaven.

Reguleringsforhold

Området ligger under Detaljreguleringsplan for Bastuvika Gnr. 185, bnr. 5,33,35, Farsund kommune Plan id 16500
Reguleringsbestemmelser.
Bestemmelsene gjelder for planområdet som vist på plankart av 10.9.2019, revidert 11.9.2020.
Reguleringen er ikke endelig i kommunne da den er ute på høring og det kan komme mindre avvik. Den endelige detaljreguleringen kan avvike noe fra utkast med små endringer og kjøper godtar dette.

På de forskjellige tomtene er det angitt forskjellige høyder, etasjer, koter osv som kan bebygges. Dette fremkommer av reguleringsbestemmelser og kjøpere må til enn hver tid følge disse ved bebyggelse.
Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og de gjeldene bestemmelsene for den aktuelle tomten, videre å se hva den grenser til. Denne vedlegges i salgsoppgaven.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 476 54 387

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Gyro Eftestøl

Gyro Eftestøl

Eiendomsmegler

476 54 387
ge@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Omkostninger 14 142,-
Totalpris 14 142,-
Tomteareal 650 kvm
Boligtype Annet
Eierform Selveier
Kommunenr 4206
Gårsnr 185
Bruksnr 35
Meglers referanse 3033658
Finnkode 822002501
Annonseendring 27.02.2023 11:29

Prisinformasjon

Omkostninger 14 142,-
Totalpris 14 142,-
Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
14 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
14 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Det vil være parkering på egen tomt.
Det er regulert inn offentlig parkering i området. Se i reguleringsplan som er vedlagt salgsoppgaven.

Reguleringsforhold

Området ligger under Detaljreguleringsplan for Bastuvika Gnr. 185, bnr. 5,33,35, Farsund kommune Plan id 16500
Reguleringsbestemmelser.
Bestemmelsene gjelder for planområdet som vist på plankart av 10.9.2019, revidert 11.9.2020.
Reguleringen er ikke endelig i kommunne da den er ute på høring og det kan komme mindre avvik. Den endelige detaljreguleringen kan avvike noe fra utkast med små endringer og kjøper godtar dette.

På de forskjellige tomtene er det angitt forskjellige høyder, etasjer, koter osv som kan bebygges. Dette fremkommer av reguleringsbestemmelser og kjøpere må til enn hver tid følge disse ved bebyggelse.
Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og de gjeldene bestemmelsene for den aktuelle tomten, videre å se hva den grenser til. Denne vedlegges i salgsoppgaven.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe eiendom er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som kjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Det er ikke ligningsverdi på eiendommene enda. Verdi vil bli satt av skatteetaten.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet. Det gjøres oppmerksom på at det vil kunne ta noe lerngre tid for overskjøte pga at eiendommene skal skillesut og få tildelt egne gnr/bnr.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to seksjoner i et sameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Velforening etableres og ansvar tinglyses per tomt.
Dokumenter
Les komplett salgsoppgave

Gjør deg kjent med salgsoppgaven før bud inngis da kjøp skjer i henhold til avtalebetingelser som fremgår i denne. Husk at du som kjøper har selvstendig undersøkelsesplikt.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Bastuvika / Farsund

Bastuvika 4550 Farsund

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Kristoffer Munksgaard
Mob: 98 28 03 47

Annet

Gnr. 185 bnr. 35 i Farsund kommune

8-22-0025

Kjør RV 43 fra Farsund til Lyngdal. Ta av til høyre FV666  kun et par minutter etter broa og fortsett langs denne veien til du ser et stort skilt over området i Bastuvika. Her kan du svinge inn og parkere ca 200 meter lenge inne for å se rundt i området. Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse.

Bastuvika ligger helt nydelig til med mange flotte fasiliteter. Her kan du bo i naturen, ved havet og nær byen i ett. Har du alltid ønsket deg hus og hytte i ett kan dette være den sjansen som du har ventet på. Dette er solrike og sydvendte utsiktstomter for en ny tilværelse ved sjøen og skjærgården i Farsund.

En ny bolig, et hjem og en ny tilværelse i idylliske omgivelser kan nå bli din nye virkelighet. Tomtene i de to første områdene vil være byggeklare i første halvdel av  2023.

I tillegg til å ligge ved sjøen har Bastuvika nærhet til fine turområder på land. Det er kort avstand til byen både med bil (4km) og båt. Det er regulert inn lekeområder, badeplass og barnehage på området. Utbyggerene har et stort ønske om å legge til rette for at beboere i området skal trives. Det er også grunnen til at de vil legge vekt på å lage fine badeområder, at grøntområdene blir prioritert.

Alle som kjøper tomt i Bastuvika kan kjøpe en av båtplassene i bryggeanlegget. Her kan det også kjøpes sjøboder/sjøbodtomt. Kontakt eier Bjørn Skeime for mere informasjon.

NB: De 10 første som kjøper tomt vil få rørlegger og elektriker arbeid til innkjøpspris når de skal bygge bolig. Boligen må påbegynnes innen 12 mnd fra hjemmelsovergang. For mer informasjon kontakt eier Bjørn Skeime.

Tomtene vil bli overlevert grovplanert og med vann/avløp til tomt.

Tomteområde 1

Tomt nr. 78 ca 583 kvm. Pris kr. 2 400 000,-
Tomt nr. 79 ca 751  kvm. Pris kr. 2 700 000,-
Tomt nr .80 ca 1 272 kvm. Pris kr.3 200 000,-
Tomt nr. 85 ca 859 kvm. Pris kr. 3 100 000,-
Tomt nr. 86 ca 727 kvm. Pris kr. 2 500 000,-
Tomt nr. 87 ca 596 kvm. Pris kr. 2 900 000,-
Tomt nr. 88 ca 506 kvm. Pris kr. 2 500 000,-
Tomt nr. 89 ca 853 kvm. Pris kr. 3 100 000,-
Tomt nr. 90 ca 496 kvm. Pris kr. 2 600 000,-
Tomt nr. 91 ca 688 kvm. Pris kr. 2 800 000,- (Reservert)
Tomt nr. 92 ca 584 kvm. Pris kr. 2 800 000,-
Tomt nr. 93 ca 722 kvm. Pris kr. 2 800 000,-
Tomt nr. 94 ca 746 kvm. Pris  kr. 2 800 000,-
Tomt nr. 95 ca 703 kvm. Pris kr. 2 700 000,-
Tomt nr. 96 ca 672 kvm. Pris kr. 2 400 000,-

Tomteområde 2

Tomt nr. 62 ca 464 kvm. Pris kr. 1 700 000,-
Tomt nr. 63 ca 479 kvm. Pris kr. 1 700 000,-
Tomt nr. 64 ca 902 kvm. Pris kr. 2 200 000,-
Tomt nr. 65 ca 634 kvm. Pris kr. 2 100 000,-
Tomt nr. 66 ca 578 kvm. Pris kr. 2 100 000,-
Tomt nr. 67 ca 566 kvm. Pris kr. 2 100 000,-
Tomt nr. 68 ca 522 kvm. Pris kr. 1 900 000,-
Tomt nr. 69 ca 511 kvm. Pris kr. 1 900 000,-
Tomt nr. 70 ca 662 kvm. Pris kr. 2 000 000,-
Tomt nr. 71 ca 662 kvm. Pris kr. 2 000 000,-
Tomt nr. 72 ca 446 kvm. Pris kr. 1 800 000,-
Tomt nr. 73 ca 631 kvm. Pris kr. 1 900 000,-
Tomt nr. 74 ca 820 kvm. Pris kr. 2 200 000,-
Tomt nr. 75 ca 770 kvm. Pris kr. 2 200 000,-
Tomt nr. 76 ca 694 kvm. Pris kr. 2 100 000,-
Tomt nr. 77 ca 580 kvm. Pris kr. 2 100 000,-
Tomt nr 97 ca 653 kvm. Pris kr. 1 800 000,-

I tillegg så kommer det dokumentavgift på 2,5 % og tinglysningsgebyr. ( 585 kr pantedok. og 172 kr grunnbok)
Tomtene vil få eget gnr/bnr og vil bli skilt ut etter avtale om kjøp er inngått. Selger gjør de nødvendige fradelinger og tomtene tildeles eget gnr/bnr. Oppmålings og fradelingsgebyr er inkludert i tomteprisen.
Tomtearealet er oppgitt i prislisten over. Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Det vil komme båtplasser nede ved sjøen. Hver båtplass vil få eget sekjsonsnummer.Nummer på båtplass er ikke fastsatt, kjøper vil få tildelt båtplass.
Pris pr båtplass: Kr 150 000,- ved tomtekjøp. Kr 250 000,- for øvrige kjøpere.